Två nya standarder för testning av avloppsprodukter

vatten testas i provrör

Sedan förra året finns två nya standarder för testning av avloppsprodukter i Sverige. Den ena standarden gäller förtillverkade BDT-reningsprodukter och den andra mikrobiell rening i minireningsverk. Det är frivilligt för tillverkare att låta testa sin avloppsprodukt. Testerna påminner om EN-standarderna i upplägg men pågår under kortare tid. Ännu så länge har ingen produkt testats enligt dessa standarder. RISE har som mål att kunna bygga upp teststationer för de båda standarderna och i det arbetet vill de gärna komma i kontakt med företag som är intresserade av att testa sin produkt.

Emma Risén, projektledare på SIS
Emma Risén, projektledare på SIS

Standarderna SS 825640:2020 med det fullständiga namnet Reningsanläggningar upp tilloch med 50 pe – provningsmetoder för utvärdering av förtillverkade BDT-anläggningar och SS 825630:2020 Avlopp – Småskalig avloppsrening för upp till 50 PT – Reduktion av mikroorganismer gavs ut under år 2020. Standarderna har tagits fram av SIS – Svenska institutet för standarder.

– Dessa standarder har kommit till på initiativ från tillverkare inom små avlopps-branschen, för att företagen ska kunna visa produkternas prestanda för både kunder och miljöinspektörer. Havs- och vattenmyndigheten har också påtalat behovet av dessa standarder, säger Emma Risén, SIS.

I arbetsgruppen som tagit fram standardens utformning har representanter från bland annat företagen FANN och Kingspan BAGA deltagit. Havs- och vattenmyndigheten har varit en aktiv remissinstans och varit med och påverkat innehållet.

Standardernas upplägg påminner om EN-standarderna

Varken BDT-produkter eller reduktion av mikroorganismer kan testas enligt de harmoniserade EU-standarderna i SS-EN12566-serien. Men upplägget i de här nya nationella standarderna påminner om testerna i EN-serien.

Stefan Berg, teknisk chef på Kingspan BAGA
Stefan Berg, teknisk chef på Kingspan BAGA

Stefan Berg på Kingspan BAGA är med i arbetsgruppen som tagit fram standarderna och han berättar mer:

Grunderna i de nya standarderna är valda delar av EU-standarderna som öppnats upp för fler produkter och anpassats till det vatten och de parametrar som ska testas.

Båda provningarna liknar exempelvis EU-standarden SS-EN12566-3 i grunduppbyggnad såtillvida att man belastar en anläggning på ett visst sätt och därefter mäter hur mycket av ett viss ämne som reduceras. Längden på provningarna i de nya standarderna är dock kortare, 16 veckor.

I BDT-teststandarden kommer reningsresultatet att uttryckas som reduktion i procent. Flera parametrar kan mätas och redovisas, dock minst totalfosfor och BOD.

I mikroorganism-teststandarden kommer E-coli, enterokocker och kolifager att mätas. Då kommer istället resultatet uttryckas som hälsoskyddsnivå, dvs hur många log10 av en viss mikroorganism som testet har reducerat. Här behöver testlabbet tillsätta mikroorganismer till inkommande avloppsvatten att säkerställa att det finns tillräckligt många.

Stefan Berg har märkt av ett intresse för de nya svenska standarderna i många länder, framförallt för hälsoskyddsstandarden. Han tror att det är möjligt att EU så småningom modifierar existerande EN-standarder, på liknande sätt som nu gjorts i Sverige, för att även täcka in testning av hälsoskydd och BDT-produkter.

– Om man på EU-nivå väljer att komplettera befintliga EN-standarder med hälsoskyddsparametern och test av BDT-produkter då är de svenska standarderna och erfarenheter från dem viktig input, säger Stefan Berg.

RISE tittar på möjligheterna att anpassa befintlig testbädd, samt anlägga en kombinerad BDT- och dagvattentestbädd

Möjligheten att bygga upp testanläggningar beror bland annat på hur stort intresset är från aktörer i branschen. RISE har fått förfrågningar från avloppstillverkare om att testa produkter enligt båda de nya standarderna. När det gäller BDT-standarden så har RISE gjort en förstudie och undersökt möjligheten att testa BDT-produkter och produkter för dagvatten i samma testbädd. Enligt förstudien skulle det kunna gå, och RISE håller på att undersöka möjligheterna för finansiering av fortsatt utredning, marknadsundersökning och projektering av en sådan anläggning, berättar Elin Kusoffsky, projektledare på RISE.

När det gäller standarden för reduktion av mikroorganismer så finns intresse för testning både från tillverkare och från RISE. Sedan tidigare har RISE en testbädd för testning av småskalig avloppsrening och man tittar på vilka anpassningar som skulle behöva göras av den befintliga testanläggningen.

– Vi hoppas att vi kommer kunna erbjuda testning enligt dessa båda standarder framöver, det är några pusselbitar som vi jobbar med som behöver komma på plats först, säger Elin Kusoffsky.

Eftersom det krävs investeringar för att kunna bygga upp testkapacitet vill RISE gärna komma i kontakt med de företag som är intresserade av att testa sin produkt för att skapa en bild av hur kundunderlaget ser ut.

Kontakt: [email protected]

De första sidorna i standarderna kan läsas kostnadsfritt på SIS hemsida. Om man vill läsa dem i sin helhet kostar de 875 kr per styck att köpa.

Relaterat

Provläs hälsoskyddsstandarden på SIS hemsida

Provläs BDT-standarden på SIS hemsida

Så tar SIS fram en standard. Artikel, 2021

2 kommentarer

  1. Kommer kommunerna ha möjlighet att kräva tester enligt dessa standarderna eller är det bara ”fri vilja”?