22 juni, Slutseminarium i DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån

Den 22 juni är det dags för slutseminarium i projektet DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån. 

DRIVA är ett i samarbete mellan WRS, Sveriges Lantbruksuniversitet och Fyrisåns Vattenförbund. Syftet har varit att undersöka effekten av dagvatten, från centrala delarna av Uppsala, på vattenkvaliteten i Fyrisån i samband med nederbörd samt risken för att maximalt tillåtna halter av föroreningar överskrids. Projektet har pågått under perioden november 2020 till maj 2021, med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket inom ramen för utlysningen Bidrag till dagvattenutredningar.

En huvudstudie och två examensarbeten

Vidare har man i studien även utrett förhållandet mellan partikelbundna och lösta föroreningar i dagvatten samt hur halterna av föroreningar kan relateras till turbiditet och suspenderat material. Undersökningar av sediment har även genomförts för att utreda hur stor del av föroreningarna som sedimenterar respektive följer med vattnet nedströms.

Utöver själva huvudstudien har man i två examenarbeten ämnat att, dels ta fram en modell som kan beskriva dagvattens andel av åvattnet vid olika regntillfällen, dels utrett om högfrekventa turbiditetsmätningar kan användas som metod för uppskatta förekomsten av olika föroreningar.

Resultatet av projektet presenteras digitalt den 22 juni kl. 9-12. Läs mer och anmäl dig till slutseminariet här.