Stora ambitioner i Halmstads VA-plan

I början av juni antog kommunstyrelsen i Halmstad den VA-plan som under vintern har varit på samråd. VA-planen är en övergripande strategisk plan för allt vatten i kommunen, så som dricksvatten, dagvatten och spillvatten samt naturvatten i sjöar, vattendrag och kustvatten.

Artikeln är skriven av gästredaktör Marie Albinsson, Ecoloop.

Halmstad har inte haft en VA-plan tidigare men nu finns det alltså en som täcker in många fler frågor än det som vanligtvis ingår i en VA-plan. Exempelvis ingår cirkulära flöden, tekniskt vatten, hållbar energi och naturvatten.

Planen har tagits fram av förvaltningsövergripande arbetsgrupp där Kommunledningsförvaltningen, Laholmsbuktens VA AB (LBVA), Teknik och fritidsförvaltningen, Bygg och miljöförvaltningen och Räddningstjänsten ingick. Nu när planen är antagen är det Kommunstyrelsen som har ansvarar för att leda, samordna och följa upp planen i samverkan med LBVA. Planen ska uppdateras varje mandatperiod.

Åtgärder för ett mer vattensmart samhälle

Inledningsvis tar VA-planen upp flera åtgärder som behöver genomföras inom olika områden för att nå ett mer vattensmart samhälle. En av åtgärder som tas upp är införande av tekniskt vatten för att minska dricksvattenanvändning. Hur och i vilken omfattning tekniskt vatten kan ersätta dricksvattnet behöver utredas vidare men målet är att på sikt kunna erbjuda ett tekniskt vatten som ett alternativ till dricksvatten.

Andra åtgärder som tas upp för dricksvatten är bland annat att det finns ett mål att minska förbrukningen av dricksvatten från dagens ca 140 l per person och dygn i hushållen till under 100 l/d år 2030.

För spillvattensystemet är de åtgärder som tas upp bland annat att det behövs nya inriktningsbeslut för spillvattenhanteringen och beslut om. För att kunna ta detta behöver det bla utredas frågor kring vad som är mest hållbart, centralisering av spillvatten eller utveckling av lokala reningsverk för att uppnå allt hårdare miljökrav och MKN vatten. Ett annat beslut och utredning är om och hur behandling av slam ska ske i framtiden

Åtgärder i dagvattensystemet som föreslås är bland annat att starta en kunskapsresa samt att ta fram dagvattenriktlinjer.(Lyssna på mer om detta i det 19:e avsnittet av VA-podden där Helen Wikström på LBVA intervjuas)

Frågor till projektledaren

Ellinor Waldemarson som är kommunekolog i Halmstad har varit en av projektledarna för VA-planen och jag ringde upp Ellinor för att få höra lite mera om VA-planen och alla åtgärder som föreslås. I kommunen pågår det även ett parallellt arbete med att ta fram en ny översiktsplan (Framtidsplan 2050) i och Ellinor (kommunledningsförvaltningen) och VA-huvudmannen LBVA har även varit delaktiga i det arbetet.

Ni har inte haft någon VA-plan tidigare, vilka är fördelarna med att ha en VA-plan?

– Tidigare fanns det flera olika dokument men nu är alla delar mer tydligt ihopknutna. Det har även varit viktigt att VA-planen och ÖP ska ha samma inriktning då ÖP ger förutsättningar för VA-planens genomförande och vice versa. Exempelvis finns de politiska inriktningarna för VA-frågor inbakade i översiktsplanens planeringsinriktningar och utbyggnadsområdena i översiktsplanen har gett underlag till VA-planens utbyggnad av det allmänna VA-systemet i hela kommunen.

Hur ser utbyggnadsplanen för allmänt VA ut?

– VA-planen har identifierat åtta områden där kommunen bedöms kunna ha ett ansvar för utbyggnaden av den allmänna v-försörjningen samt ett område som blir en följd av de utbyggnadsplaner som finns i ÖP. Dessa sammanfaller i stort med ÖPs utbyggnadsstråk, nu ska det göras fördjupade utredningar för dessa områden. Utöver de områden som ligger på kommunens ansvar enligt LAV § 6 så föreslås också överföringsledningar både för spill och dricksvatten för att förbättra kapacitet och redundans när kommunen i översiktsplanen planerar för att kunna växa från 105 000 invånare idag till 150 000 invånare 2050.

Hur hanteras de åtta områden som väntar på allmänt va?

– I dessa områden är det viktigt att det tas extra hänsyn till ny bebyggelse och VA-planen säger såhär:

Miljönämnden och byggnämnden har ett ansvar att ta hänsyn till risk för påverkan på vattenmiljöer vid förhandsbesked och bygglov. Detta behöver särskilt beaktas i dessa utpekade åtta områden till dess att de får allmänt va.

Dessa områden finns även med i ÖP där inriktningen kommer att vara densamma.

Ni har även utpekade riskområden som inte ska få allmänt va, hur ska dessa hanteras?

– VA-planen förtydligar ansvaret och hänvisar till den lagstiftningen vi har för riskområden. I PBL får inte förhandsbesked eller bygglov beviljas om det kan innebära ökad risk för människors hälsa eller miljö. I de områden i kommunen som bedömts ha en risk redan idag bör det därför inte tillkomma några nya fastigheter eller verksamheter som ökar på den risken. I princip kan man tolka det som ett nära på stopp för nybyggnation eller utvecklingsprojekt i dessa byar nu. Vi får se hur det går och om vi behöver göra justeringar i skrivelserna i VA-planen.

Denna del i VA-planen har skapat politisk debatt men när man insåg hur kostsamt det blir för VA-kollektivet och skattekollektivet att tvingas bygga ut allmänt VA till dessa områden gick man på den samhällsekonomiskt mer sparsamma linjen och beslutade i enlighet med förslaget som säger att där det bedöms finnas en risk ska inga nya fastigheter bebyggas eller verksamheter tillåtas. I vissa fall kan bygglov medges inom området efter en noggrannare utredning om det visar att det inte medför ökad risk för negativ påverkan på människors hälsa eller på miljön.

Jag ser att ni även har lite extra fokus på enskild vattenförsörjning och ett förslag om att erbjuda fastighetsägare gratis vattenprovtagning, berätta mera.

– Förslaget är att fastighetsägarna ska erbjudas gratis vattenprovtagning i utbyte mot att kommunen ska få del av resultatet. Detta motiveras av att om dricksvattenkvalitet i de enskilda brunnarna är bra minskar behovet av utbyggnad av allmänt VA men också för att få bättre kunskapsunderlag inför arbetet med att införa skydd för enskilda vattentäkter som försörjer mer än 50 pe eller har ett större uttag än 10 m3 /dygn.

I dagsläget är kommunens kunskap om kvaliteten i grundvattenförekomster mycket låg om de inte ingår i den allmänna dricksvattenförsörjningen. Enligt vattendirektivet åtgärdsprogram ska kommunerna skydda även större enskilda vattentäkter men vilket skydd som behövs var är svårt att avgöra om man inte har koll på hur vattnet är påverkat från omgivande markanvändning. Detta är ett sätt att både göra fastighetsägare mer medveten om sitt ansvar att själva hålla koll på vattenkvaliteten och kanske vidta åtgärder om det är några problem. Men också för att kommunen, om det behövs, ska kunna införa allmänna råd/bestämmelser i områden där vattnet kan vara påverkat av exempelvis jordbruk eller andra verksamheter.

En annan åtgärd som föreslås är att erbjuda fastighetsägare VA-rådgivning. Detta har inte funnits tidigare men det kan vara ett bra stöd för fastighetsägare som har enskilt avlopp och dricksvatten.

Till sist en fråga om naturvatten, det är inte så vanligt att det ingår i VA-planen, vad är anledningen till att ni har med det?

– Vi hade under ett par år tidigare planer på att ta fram en ”blå-plan” med fokus på just sjöar, vattendrag, bäckar, kusten och havet. När trycket från vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och behovet för gemensam VA-planering ökade kändes det logiskt att ha med det i samma strategiska dokument. Det är ju så med vatten att det är svårt att veta var det börjar och slutar, det flyter genom samhällsplaneringen, projektering och anläggning, VA-anläggningar och nyttjas av alla invånare varje dag

Syftet med en VA-plan är att det ska minska negativ påverkan på vattenkvaliteten och öka kommunens möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Kommunens verksamheter och samhällsbyggnad påverkar vattenkvaliteten i hög grad så det måste vi förbättra inte bara genom VA-systemet utan också i hur vi sköter kommunägd mark, hur vi skapar möjlighet för samverkan i vattenråd, verkar i fiskevårdsområdesföreningarna och när vi är delägare i dikesföretag. Vatten är inte bara en VA-fråga, det är en samhällsutvecklingsfråga. Målet med planen är att det ska skapas tydligare ansvarsfördelning för kommunens interna organisation, förvaltningar och bolag men också skapa en tydlighet i när och vilka förvaltningar som måste samarbete för att få till bättre lösningar.

Avslutande kommentar

Det är en ambitiös VA-plan som tagits fram i Halmstad och det ska bli intressant att följa arbetet med alla åtgärder. I planen finns ett stycke hur det ska säkerställas att VA-planen följs och förslaget är att ett vattenforum ska bildas med alla berörda förvaltningar och bolag. Det har också identifierats några områden som kommer att vara svåra och där det kommer att krävas extra fokus för att kunna genomföra åtgärderna som beslutas i VA-planen, bla utbyggnadsplan och genomförande av Framtidsplan 2050 samt dagvattenriktlinjer.

En bra start att ha detta identifierat och vi hoppas att vi kan följa upp hur det går med arbete som nu följer. En åtgärd som nämnt ovan och som redan startats som är kunskapsresan om dagvatten. Där vi med vassa konsulter som höjer kunskapen för tjänstepersonerna i kommunen både för samhällsplanerare, gatuingenjörer, VA-ingenjörer, drift och underhållsansvariga. Den gemensamma resan är viktig för oss för att få en gemensam målbild och en hållbar förvaltningskedja för vattnet i vår stad och i våra samhällen.

VA-plan i tre delar

Kommunstyrelsens plan för vatten och VA är den sista delen av den tredelade VA-plan och sedan tidigare finns det:

Kommunfullmäktiges plan för vatten och VA denna del beslutades i april 2021 och innehåller de politiska målsättningarna för vatten och va. Planen visar ambitionsbilden och viljeinriktningar och säger exempelvis att kommunen ska agera vattensmart, tänka i nya banor och våga ta modiga beslut för vattnets bästa.

VA-översikt som är en sammanställning av information om hur VA-systemet ser ut och fungerar samt hur vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag och kust är idag. Översikten är en kunskapssammanställning och antas inte politiskt utan kan uppdateras löpande när det finns ny information eller efter åtgärder genomförts.

De två översta VA-planeringsdokumenten finns att ladda ner nedan.