Efterlysning – avloppsanläggningar för studie av påverkan på grundvatten

Hur beter sig antibiotikaresistenta gener i markbaserade anläggningar och vilken påverkan har de eventuellt på grundvattnet? SLU letar efter större markbaserade anläggningar för att undersöka detta.

Forskningsprojektet finansieras av Formas och heter Antimikrobiell resistens i grundvatten påverkat av enskilda avlopp och förkortas STOP-ARG. Man kommer ta prov på avloppsvatten i markbaserade anläggningar och grundvattnet runt anläggningarna för att titta närmare på förekomsten av både kemiska ämnen i antibiotika och antibiotikaresistenta gener. Detta för att utvärdera vilka behandlingsmetoder som har potential att begränsa utsläppen.

Foon Yin Lai, docent vid SLU, leder projektet och letar efter större markbaserade anläggningar där det är möjligt att ta prov på både avloppsvatten och grundvatten.

– Vi söker efter avloppsanläggningar med minst 200 personekvivalenter som vi kan inkludera i vårt forskningsprojekt. Det kommer att vara provtagningskampanjer i mars, juli och november 2022.

Projektet söker anläggningar som uppfyller följande kriterier.

  • Anläggningen ligger i Sverige.
  • Anläggningen har en kapacitet att ta emot avloppsvatten från minst 200 personekvivalenter (pe).
  • Anläggningen har låg eller ingen säsongsvariation, det vill säga ungefär samma belastning året om.
  • Anläggningen består av slamavskiljning följt av infiltration eller otät markbädd.
  • Om det är en markbädd: akvifären under bädden är omättad, grundvattennivån ligger en bit under anläggningen (jordlagret under markbädden är genomsläppligt så att avloppsvattnet kan sippra igenom ned mot grundvattnet)

Ytterligare krav (om möjligt):

  • Det finns en tillgänglig grundvattenbrunn där man kan provta uppströms anläggningen
  • Det finns en tillgänglig grundvattenbrunn man kan provta nedströms anläggningen

Hör av dig till projektet om du känner till en anläggning som passar in i beskrivningen

Kontakta foonyin.lai@slu.se telefon: 018-67 22 33 eller karin.wiberg@slu.se vid Sveriges Lantbruksuniversitet