Summering från slamnätverksträff den 7 december

Tisdag den 7 december var det så återigen dags för vinterns träff i Avfall Sveriges slamnätverk. På temat ”Digitaliseringens möjligheter inom slamhanteringen” deltog över 60 personer passande nog digitalt för att lyssna till föreläsningar och diskutera ämnet. Vi summerar den kunskapsintensiva förmiddagen.

Introduktion och repetition av EU:s avfallsdefinitioner

Vi började dagen med att höra Jenny Westin från Avfall Sverige som också arrangerade träffen berätta om Avfall Sveriges verksamhet dels med slamnätverket, dels med olika projekt som pågår och så fick vi oss en del nya statistiksiffror till livs kopplat till slamhanteringen på nationell nivå. Av Jenny fick vi även en välbehövlig repetitionsgenomgång om definitionen för kommunalt avfall och frågor kopplats till slam, latrin och fettavskiljarslam.

Från VA-guidens sida tipsades det både om nätverket Små avlopp i kretslopp ”systernätverket” till slamnätverket och möjligheten att vara med där samt den digitalt Vatten Avlopp Kretslopp 2022 som har många programpunkter inom kretsloppsfrågor.

Digitalisering av uppgifter om små avloppsanläggningar

Av Mika Vikman, Havs- och vattenmyndigheten fick vi en mycket spännande och intressant dragning om deras projekt kring digitalisera och effektivisera uppgifter om små avlopp.

Syftet är dels att det ska bli enklare för privatpersoner att ansöka om nya små avlopp, dels effektivisera kommunens hantering av tillståndsgivning, tillsyn och riskklassificering av små avlopp och slutligen att HaV och Vattenmyndigheterna får ut bättre information för att göra bättre analyser med informationen för att den är mer kvalitativ och mer komplett när den är digitaliserad.

Projektet har pågått i ca två år och det man jobbat främst med under denna tid är att skapa en gemensam informationsmodell för att beskriva vilka uppgifter som behövs för att kunna rapportera underlag om små avlopp via de ärendehanteringssystem som finns. Modellen finns numera implementerad in i de tre vanligaste ärendehanteringssystemen som finns på marknaden och utvecklingsarbetet fortsätter.

Digital avvikelserapportering samt avisering och återkoppling

Mikael Ledin på EDP gav en mycket informativ presentation kring vilka digitala lösningar som är möjliga i systemet för att sköta avisering, avvikelserapportering samt återkoppling till kund t ex vid slamtömning. Mikael var mycket noga med att poängtera att man ska se dessa frågor som ett flöde som ska hållas ihop, att det ska vara enkelt att använda och inte kräva handpåläggning utan processen ska vara automatiserad.

En annan viktig del är kunden måste få välja hur de vill ha informationen till exempel via sms eller e-post. Fördelarna med ett digitalt flöde är många då man digitalt kan informera om att man ska komma och tömma slambrunnen en viss dag, till att skicka ett sms om att man är på väg till en återkoppling om att tömning har skett kan skötas genom systemet.

Praktiskt exempel från Örebro

Av Viktoria Wing på Örebro kommun fick vi också en mycket intressant och detaljerad genomgång rent praktiskt om hur kommunen jobbar med EDP-systemen och vilket digitalt flöde som man har vid slamtömning i kommunen och hur man även hanterar fosforfilterbytet i systemet.

Monitorering av slamavskiljare

Vi fick också en kort information från Michael Wictor på Bintel om läget för det pilotprojekt kring behovsstyrd tömning av slamavskiljare som de medverkar i. Tanken i projektet var att undersöka möjligheten att använda samma teknik som man gör för skiktmätning i fettavskiljare. Man har dock konstaterat att det inte går att översätta fettavskiljartekniken rakt av på slam och att det bland annat krävs en större utvecklingssatsning för att komma vidare i frågan och då även ekonomiskt varför projektet just nu står lite still.

Dagen innehöll som vanligt också intressanta gruppdiskussioner där man bara kan konstatera att på frågan hur långt man kommit i kommunerna vad gäller digitaliseringsfrågor så ser det väldigt olika ut.

Avslut och förslag på tema

Innan nätverksförmiddagen avslutades av dagens värd, Jenny Westin på Avfall Sverige uppmanades vi alla deltagare att ge förslag på tema till vårens nätverksträff som brukar gå av stapeln i slutet av maj i VA-guidens regi. Har ni förslag? Skicka till: marie.strand@vaguiden.se

Tack för en trevlig förmiddag!


Till programmet: Slamnätverksträff 7 december 2021 

Ladda ned presentationerna från dagen:

Inledning och aktuella frågor – Jenny Westin, Avfall Sverige och Marie Strand, VA-guiden

Vad innebär de nya avfallsreglerna kring kommunalt avfall/kommunalt ansvar för slam och latrin? – Jenny Westin, Avfall Sverige

Digitalisering av uppgifter om små avloppsanläggningar – Mika Vikman, Havs- och vattenmyndigheten

Avvikelserapportering samt avisering och återkoppling till kund:

Monitorering av slamavskiljare – Michael Wictor, Bintel