Samverkansprojektet SODA: vår vision

VA-guiden är en av 17 parter i projektet SODA – Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark. En ny film visar projektparternas gemensamma vision. 

Projektet SODA finansieras med medel från Vinnova och pågår 2021–2023. I en ny film presenteras projektets vision, som kan delas in i fem delar:

  1. Värdet av vatten
  2. Kunskap i alla led och tydlig rollfördelning
  3. Dagvatten som bärare av flera funktioner
  4. Lätt att göra rätt
  5. Systemperspektiv och samhällsnytta

Hur engagerar jag mig?

Intressentgruppen är fortfarande öppen för fler organisationer. Inom kort kommer även inbjudan gå ut till projektets första omställningsforum 29-30 mars. Det blir en djupdykning i planprocessen för en hållbar dagvattenhantering, med fokus på lösningar och vägar framåt.

För mer information, se projektets sida: vaguiden.se/SODA