Flerårigt projekt utreder hållbara alternativ till naturgrus i markbaserad rening

RISE har tillsammans med en rad aktörer fått projektmedel från Naturvårdsverket för projektet Filtermaterial i markbaserade anläggningar – hållbara alternativ till naturgrus. Syftet är att rekommendera material som kan ersätta naturgrus för vidare forskning. VA-guiden är en av projektparterna och kommer följa och rapportera från projektet.

Projektet ska samla in kunskap om filtermaterial som kan ersätta naturgrus i markbaserade anläggningar och värdera dem utifrån vissa kriterier, bland annat:

  • Fysikaliska och kemiska egenskaper
  • Avskiljningsmekanismer för BOD, fosfor, kväve, smittämnen, skadliga organiska föroreningar och mikroplaster

En litteraturstudie samt träffar med experter och berörda inom området kommer att genomföras för att samla in data och kunskap om olika filtermaterial. Cirka åtta filtermaterial kommer sedan väljas ut och studeras närmare. Med hjälp av en multikriterieanalys, ett verktyg för att jämföra olika alternativ när det finns många olika aspekter att ta hänsyn till, kommer materialen rankas mot varandra.

Projektet beräknas vara klart i början av 2024 och kommer då rekommendera filtermaterial för vidare forskning och utveckling.

Varför behöver naturgrus ersättas?
Naturgrus har ofta använts i för rening av avloppsvatten i markbaserade anläggningar på grund av dess förmåga att avskilja smittämnen och organiska ämnen. Men naturgrus är en ändlig resurs och det råder brist på det på vissa håll i landet. Det finns dessutom begränsningar i vad naturgrus får användas till eftersom det finns områden där alternativ till naturgrus saknas samt att naturgrusförekomster i naturen ofta är viktiga reservoarer för grundvatten.

Nya material i markbaserade anläggningar
Projektet har till att börja med listat 27 material som har potential att ersätta naturgrus. Erik Sindhöj, projektledare på RISE, menar att de redan nu ser att det finns många potentiella material, men att en av de största utmaningarna är att utifrån den data som finns, eller inte finns, avgöra vilka material man ska gå vidare med.

– Det finns material som kan ha stor potential att ersätta naturgrus, men som det saknas information om, på samma sätt som vissa material är väldigt beforskade, men ibland för andra användningsområden. Det kommer därför bli en svår avvägning mellan dessa material och urvalet över vilka som ska granskas vidare, säger Erik Sindhöj.

Förutom frågor kring reningseffektivitet kommer projektet även att samla in kunskap om:

  • Beständighet
  • Tillgänglighet
  • Andra risker (till exempel läckage av oönskade ämnen)
  • Kostnader
  • Miljöpåverkan i tillverkning

Känner du till ett material som skulle passa in i studien eller vill du delta i projektets första workshop, den 25 augusti 2022? Kontakta assisterande projektledare Elin Ulinder.

Under workshoppen kommer experter på olika typer av material samlas för att diskutera vad man bör tänka på vad gäller materialens egenskaper som filtermaterial.

Inledningsvis tittar projektet brett för att sedan välja ett par filtermaterial för djupare studier.