Problemen med fiskdöd i Råån fortsätter

Råån. Foto: Helsingborgs stad

Trots vidtagna åtgärder har det återigen hittats döda fiskar i Råån, nu senast den 17 augusti. För NSVA och Helsingborgs stad fortsätter utredningsarbetet för att finna orsaken till utsläppen av organiskt material som utgör en av fler troliga orsaker.

Följetongen med fiskdöd i Råån fortsätter och den 17 augusti var det dags igen. Detta var det femte tillfället under de senaste fyra somrarna som bland döda havsöringar hittats i ån. Den kommunala VA-huvudmannen NSVA och Helsingborgs stad har lagt mycket tid och resurser på för att försöka reda ut vad som ligger bakom fiskdöden. I ett pressmeddelande från 31 augusti delger man vilken kunskap som utredningsarbetet renderat i hittills samt vilka åtgärder som planeras framåt.

Flera faktorer bidrar

De utredningar som gjorts visar att lågt flöde i ån, varmt vatten och en hög vattennivå i Öresund, med stillastående vatten i Råån som följd, ligger bakom de senaste årens fiskdöd i Råån. En komponent som troligen förvärrat situationen ytterligare är utsläpp av syretärande ämnen (läs organiskt material) via dagvatten från det närliggande industriområdet Ättekulla. Vid tillfällen då vattennivån i ån varit låg har dagvattnet dessutom utgjort en betydande del av vattenmassan.

En teori som fördes fram relativt tidigt i utredningsarbetet var att de höga koncentrationerna av organiskt material i ån berodde på att det skett en ansamling i en närliggande dagvattendamm, Stenbrodammen. Det organiska materialet ska sedan ha sköljts ut i samband med regn. Som en första åtgärd testade NSVA därför att stänga utloppet till dammen och inget vatten har därmed tillåtits passera dammen sedan juni i år. Men, med tanke på att återigen hittats död fisk i ån verkar åtgärden tyvärr inte fått önskad effekt.

– Vår bedömning är fortfarande att organiskt material och de yttre förutsättningarna tros ha varit orsaken till Rååns kritiska syrenivåer i samband med fiskdöden. Och nu behöver vi arbeta med att identifiera möjliga åtgärder, säger Lotta Wallin, gruppchef Miljö och resurs på NSVA, i pressmeddelandet.

Ytterligare åtgärder planeras

Utöver att stänga Stenbrodammen har NSVA och Helsingborgs stad genomfört eller planerar genomföra ytterligare åtgärder för att komma till rätta med problemen i Råån. Man har exempelvis skickat ut brev till alla verksamheter på Ättekulla industriområde med uppmaning om att verksamhetsutövarna ska vara extra försiktiga med vad de släpper ut till dagvattensystemet. Man fortsätter även med tillsyn av verksamheterna. Därutöver ska NSVA utreda om ytterligare åtgärder i dagvattensystemet kan genomföras. Exakt vilka åtgärder det kan bli tal om specificeras inte.

Till pressmeddelandet från NSVA och Helsingborgs stad 31 augusti (öppnas i ny flik)