Föreningar kan söka bidrag för att åtgärda små avloppsanläggningar

Ideella organisationer kan söka investeringsbidrag från Boverket för att till exempel åtgärda en bristfällig avloppsanläggning. Senaste ansökningsdatum är den 1 december 2023.

Ett tillsynsbesök med fokus på avloppet kan orsaka vånda och huvudbry. För många föreningar som inte haft renovering av avloppsanläggningen i åtanke eller högt upp på priolistan kan tillsynen bli något av en kalldusch.

Ett tips är att ideella organisationer kan söka investeringsbidrag från Boverket för att till exempel åtgärda avloppsanläggningen till sin föreningslokal. För att kunna få bidrag av Boverket ska det vara en så kallad allmän samlingslokal och att även kommunen behöver bidra med medfinansiering.

Med en allmän samlingslokal menas en lokal som ägs eller används av ideella organisationer och som kan utnyttjas allsidigt. Lokalen ska vara lättillgänglig för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, studieverksamhet och kulturarrangemang. Med ideella organisationer avses föreningar, stiftelser och aktiebolag som verkar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag.

Gäller bidraget avloppsanläggningar?

Ja, VA-guiden tolkar det så. Utöver nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmänna samlingslokaler kan bidraget användas till att utföra åtgärder i lokalen för att förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Att renovera avloppsanläggningen får ses som en förbättring av lokalens standard. Boverket tar upp exempel på åtgärder:

”[…] vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering […]”

Bidraget är inte tänkt att gå till upprustning och reparationer som bedöms tillhöra det löpande underhållet av lokalen.

Hur stort kan bidraget vara?

Den sökande kan få högst 50 procent av den tänkta, och av Boverket godkända, kostnaden. För att få investeringsbidrag krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den godkända kostnaden.

Investeringsbidraget kan sökas under hösten 2023 via Boverkets e-tjänst. Senaste ansökningsdatum är den 1 december.

Boverkets investeringsbidrag, allmänna samlingslokaler (öppnas i ny flik)

Det kan även finnas andra bidragsgivare

Den förening som inte uppfyller Boverkets kriterier för ideell organisation eller för allmänna samlingslokaler tipsar Boverket om andra organisationer som eventuellt kan ge bidrag.

Riksorganisationer

  • Folkets hus och parker
  • Våra Gårdar
  • Bygdegårdarnas riksförbund

Andra bidragsgivare

  • Myndigheten för stöd till trossamfund
  • Riksidrottsförbundet
  • Allmänna arvsfonden
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor