SMHI ser över klimatfaktorer för extrem korttidsnederbörd

Kraftigt regn mot asfalt. Vatten sprutar ut från en utkastare vid fasad.

SMHI arbetar ständigt med att utveckla sina klimatmodeller för att bättre kunna beskriva lokala extremregn i dag och i framtiden. Just nu efterfrågar myndigheten, via en enkät, synpunkter på de klimatfaktorer som används till att uppskatta framtida förändringar av extrem korttidsnederbörd.

Skyfall förväntas bli allt vanligare och mer intensiva i ett framtida varmare klimat. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har gjort beräkningar för hur extrem korttidsnederbörd kommer att förändras i olika klimatscenarier. Resultatet visar att alla slags extrema regn, från femårsregn till 100-årsregn, kommer att öka procentuellt sett.

För att kunna uppskatta i vilken omfattning klimatförändringarna kommer att påverka extrema regn brukar man, i samband med beräkningar av regnvolymer, använda sig av en kallad klimatfaktor för olika klimatscenarier. En klimatfaktor på exempelvis 1,20 innebär att regnet förväntas bli 20 procent kraftigare i framtiden.

Åsikter om klimatfaktorer efterfrågas

Valet av klimatfaktor baseras på SMHI:s beräkningar och modellsimuleringar. Just nu genomför myndigheten ett arbete där de ser över de klimatfaktorer som används för att simulera förändringar i extrem korttidsnederbörd för olika klimatscenarier.

VA-guiden ställde några frågor till Jonas Olsson, forskare inom hydrologi och projektledare på SMHI, bland annat om varför myndigheten ser ett behov att uppdatera de klimatfaktorer som senast togs fram 2017.

 Hur arbetar SMHI med att öka kunskapen om intensiv kortnederbörd i Sverige?

Jonas Olsson, SMHI. Foto: SMHI.

– I första hand genom analyser av observerad korttidsnederbörd från vårt nätverk av cirka 130 stationer i hela landet, som varit i drift sedan mitten på 1990-talet. Vi använder också observationer från väderradar och nya datakällor, som till exempel privata regnmätare som är uppkopplade på webben samt störningar av signaler mellan mobilmaster.

Hur ser de framtida projektionerna ut vad gäller korttidsnederbörd enligt era modeller?

– Analyser av simuleringar med klimatmodeller för framtiden visar på en ökning av extrem korttidsnederbörd med 20 till 40 procent till slutet av seklet. Detta betyder att dagens 10- eller 100-årsregn beräknas bli 20 till 40 procent kraftigare.

Av vilka anledningar ser ni ett behov av att se över era klimatfaktorer?

– Utvecklingen av klimatmodeller går fort och det är idag sex år sedan nuvarande bedömning gjordes. Idag finns avsevärt fler framtida simuleringar samt modeller som är bättre på att beskriva lokala extremregn.

Ni har just nu en enkät ute där ni efterfrågar synpunkter på klimatfaktorer för olika klimatscenarier. Till vem eller vilka riktar sig enkäten?

– Målet är att få en helhetsbild av behovet och enkäten vänder sig därför brett till alla som på något sätt använder klimatfaktorer i sitt arbete.


Du hittar SMHI:s enkät via denna länk (öppnas i ny flik). På SMHI:s hemsida kan du också läsa mer om statistik för extrema korttidsregn.