Före, under och efter skyfallet på VAK i Sundsvall

Skyfallshantering är ett av flera teman under VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp den 13–14 mars i Sundsvall. En av föreläsarna är Marie Larsson, skyfallsexpert vid Sweco, som kommer att berätta om en ny vägledning och standardiserad metod för skyfallskartering.

Få har nog missat den gångna sommarens omfattande problem med översvämningar till följd av kraftigt regnande på flera platser runtom i Sverige. Detta har ytterligare betonat behovet av en ökad beredskap för att hantera skyfall och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Skyfallshantering är också ett av flera teman under VA-guidens konferens, Vatten Avlopp Kretslopp, den 13–14 mars i Sundsvall. Under delseminariet ”Före, under och efter skyfallet” kommer olika aspekter av skyfallshantering att lyftas, från den tidiga planeringen och kartering av sårbara platser innan skyfallet ägt rum, till kommunala lärdomar från tidigare skyfallshändelser.

En av föreläsarna under konferensen är Marie Larsson, skyfallsexpert på Sweco, som varit med och tagit fram en ny vägledning och standardiserad metod för skyfallskartering. Vägledningen är ett resultat av ett regeringsuppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), med målet att öka förståelsen vad gäller skyfallskartering och vilka val av metoder som är möjliga och lämpliga.

Referensgrupp underlättade arbetet med vägledningen

Med stöd av en referensgrupp har Marie Larsson och hennes kollegor på Sweco dels hjälpt till med att ta fram den nya metoden för skyfallskartering, dels genomfört fallstudier där den nya metoden tillämpats och utvärderats. Arbetet har dock inte varit utan utmaningar, särskilt när det gäller grundläggande förutsättningar som inte primärt rör själva tekniken för hur man utför en skyfallskartering.

– Vi har bland annat diskuterat mycket om vilken skyfallshändelse som är lämplig att planera våra tätorter efter men också hur vi ska uttrycka storleken på en skyfallshändelse. Vad en lämplig klimatfaktor är och val av tidshorisont har varit andra svåra frågor att hantera.

Ytterligare en utmaning har bestått i att kunna ge en teknisk vägledning som är tillämpbar oberoende av vilken programvara som väljs för skyfallskarteringen. Som stöd i det arbetet har det inom uppdraget funnits en referensgrupp bestående av representanter från både myndigheter, kommuner och privata företag. Referensgruppen har enligt Marie Larsson varit till stor hjälp i arbetet med att räta ut många av de frågetecken som funnits.

– Vi är tacksamma för referensgruppen vi hade i projektet, som har kommit med många kloka tankar och idéer, varav många såklart varit motstridiga och lett till en hel del diskussioner!

Viktigt att tänka på för att skyfallskarteringen ska ge svaren som söks

Marie Larsson ser fram emot att tillsammans med Cecilia Alfredsson, handläggare inom naturolyckor vid MSB, berätta mer om vägledningen under VAK i Sundsvall.

– Under vår föreläsning kommer åhörarna att få en introduktion till skyfallskarteringar, exempelvis varför de behövs och vad man kan behöva tänka på för att kunna få de svaren man söker med skyfallskarteringen. Vi går också igenom huvudmomenten i en skyfallskartering och vilken typ av information och stöd som kan hittas i vägledningen.

Ladda ner hela vägledningen på MSB:s hemsida.

Praktisk information

Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp pågår den 13-14 mars på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Ta del av hela programmet: Konferensprogram. Läs mer om hur du anmäler dig: Information för deltagare.

 

Föreläsningen Standardiserad metod för skyfallskartering samt tillhörande vägledning med Marie Larsson, Sweco och Cecilia Alfredsson, MSB äger rum under delseminariet Före, under och efter skyfallet, torsdag 14 mars kl. 10.30 – 12.00.

 

Övriga programpunkter under delseminariet:

 

Rättsliga förutsättningar för att utnyttja allmänna dagvattenanläggningar även för skyfallsvatten
Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

 

Samverkan mellan kommun och räddningstjänst före, under och efter skyfallet
Linnea Mothander, Sundsvalls kommun och Mats Bergmark, Medelpads Räddningstjänstförbund

 

Erfarenheter från skyfallet i Gävle 2021 – hur går vi vidare?
Johanna Harrysson, Gästrike Vatten och Lena Thyberg, Gävle kommun