Värmdövägen i Nacka blir skyfallsled för att skydda befintlig bebyggelse

Agata Wehlin, dagvattenspecialist, Nacka kommun.

Med hjälp av 65 miljoner kronor i stadsbidrag från MSB ska Värmdövägen i Nacka omvandlas till en skyfallsled för att skydda befintlig bebyggelse från översvämning. Enligt Agata Wehlin, dagvattenspecialist vid Nacka kommun, innebär bidraget en möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder i ett av kommunens mest exploaterade avrinningsområden.

Att minska sårbarheten för översvämningar till följd av skyfall i befintlig bebyggelse är en fråga som blivit alltmer prioriterad i många av landets kommuner. För att genomföra åtgärder ansökte Nacka kommun om stadsbidrag hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och beviljades drygt 65 miljoner kronor i slutet av 2023.

Bidraget, som även kan sökas för utförda projekt, får användas till åtgärder som minskar sannolikheten för eller konsekvenserna av naturolyckor i befintlig bebyggelse och får täcka upp 60 procent av åtgärdskostnaden. I Nackas fall bekostas resterande del av kommunen.

– Vi är givetvis jätteglada för att ha fått det här bidraget. Vi ges nu möjligheten att bygga nödvändiga åtgärder i ett av våra mest exploaterade avrinningsområden, säger Agata Wehlin, dagvattenspecialist vid Nacka kommun.

Skyfallsmur mellan Värmdövägen och Saltsjöbanan

Pengarna går till att höjdsätta om Värmdövägen, bygga bort befintliga lågpunkter och anlägga en skyfallsmur längs en delsträcka mellan Värmdövägen och Saltsjöbanan. På så sätt skapas en kontrollerad avledning på markytan dit vattnet gör minst skada. Ombyggnaden av Värmdövägen sker på en cirka 3 kilometer lång sträcka och innefattar många fler funktioner utöver skyfallslösningen.

– Vi stabiliserar vägen som ligger mot järnvägen och förhindrar att skyfallet leds in på spårområdet. Pengarna kommer även att täcka de utredningar, modelleringar, projektering och utbyggnad av de bidragsberättigade åtgärderna, berättar Agata Wehlin.

Åtgärderna är en del i att anpassa samhället till de effekter som ett förändrat klimat innebär. De dimensioneras för att klara ett så kallat 100-årsregn.

– Det handlar framför allt om att skydda befintlig bebyggelse och infrastruktur men även om att öka framkomligheten på vägen vid skyfall. Längs skyfallets väg finns även dagvattenreningsanläggningar som vi vill skydda, säger Agata Wehlin.

Gediget förarbete underlättade ansökan

Eftersom Nacka kommun redan hade påbörjat utbyggnaden av åtgärderna fanns i princip alla handlingar inklusive prissatta mängdförteckningar på plats innan man ansökte om stadsbidraget från MSB. Enligt Agata Wehlin hade man även ett utfall på upparbetade projekteringskostnader vilket underlättade arbetet med den ekonomiska kalkylen i ansökan.

– Jag tror att man måste ha kommit ganska långt i sina utredningar och projekteringar, veta vad som ska göras, på vilken plats och ha utrett de tekniska förutsättningarna eftersom allt detta påverkar kostnaderna. Eventuella tillstånd och lov måste vara klara om bidraget från MSB ska beviljas.