Nätverk för recirkulering av vatten

För ungefär ett år sedan startade SWR ett nätverk för recirkulering av vatten. Nätverket ska beröra alla typer av vatten som kan cirkuleras och syftet är att dela kunskap och erfarenheter.

För cirka ett år sen startade Sweden Water Research (SWR) tillsammans med ägarbolagen Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), Sydvatten och VA SYD ett nätverk för recirkulering av vatten. VA SYD har sedan tidigare ett internt nätverk för just recirkulering. Även NSVA och Sydvatten har arbetat med frågorna på varsitt håll och man såg från SWR:s sida ett behov av att samlas och tillsammans utbyta erfarenheter.

VA-guiden har stämt av med Ellen Edefell, som till vardags är projektledare på SWR och leder recirkuleringsnätverket. Ellen berättar att nätverket bygger på träffar som sker både fysiskt och digitalt där man varvar specifika teman med öppna diskussioner.

Satsar på både digitala och fysiska träffar

Ellen Edefell, projektledare på Sweden Water Research.

På de digitala träffarna försöker man samla upp och ha genomgång av pågående projekt, planer på eventuellt nya projekt och bolla idéer. För de fysiska träffarna satsar man istället på att ha olika teman.

Vi har till exempel pratat om varför vi egentligen ska återvinna vatten och vilka möjligheter vi ser med återvinning.

Nu i maj blir det en större träff där SWR har bjudit in fler VA-organisationer samt Region Skåne och IVL utöver recirkuleringsnätverket för att mötas. Träffen ska då handla om juridiken som är kopplad till återvinning vatten.

Juridiken är inte anpassad för cirkulering av vatten

Många VA-organisationer brottas med att lagstiftningen inte är anpassad för cirkulering av vatten. Det gör att den kan tolkas och tillämpas olika av myndigheter. På träffarna hoppas man kunna lyfta juridiken kring recirkulering eftersom det är just den juridiska aspekten som har lett till att många projekt inte kan komma vidare.

Det kan handla om reningsverk som vill återanvända vatten och då till viss del byter recipient. Huruvida man får lov att göra det utan stora tillståndsprövningar är oklart.

Ellen Edefell upplever även att VA-organisationerna som arbetar med recirkulering av vatten och deras tillsynsmyndigheter efterfrågar vägledning från olika nationella myndigheter gällande recirkulering. Hon menar att de organisationer som är i framkant och tar fram nya lösningar inte riktigt får stöd för att kunna komma igång med mer storskaliga projekt.

Minskad användning av vatten är också en drivkraft

En annan aspekt som bidragit till att nätverket kommit igång är Sydvatten tagit ett politiskt strategiskt inriktningsbeslut att man ska minska dricksvattenanvändningen med två procent per år fram till 2040. Sydvatten producerar dricksvatten till cirka en miljon invånare och som producent av dricksvatten behöver de samarbeta tätt med både NSVA och VA SYD för att kunna nå det målet.

Vi befinner oss i en tid där tillgången av vatten har blivit en allt mer aktuell fråga. Det finns VA-organisationer som lider av kapacitetsbrist eller vattenbrist under delar av året där nya sätt att ta tillvara på vattnet kan vara en väg framåt säger Ellen Edefell

Våga gå före i omställningen

VA-organisationerna kan komma att behöva gå före andra aktörer och visa att det faktiskt är möjligt att återanvända vatten och även vad återvunnet vatten kan användas till. Det vatten som användes på VA-anläggningar är en väldigt liten del sett till hela samhället, men den egna omställningen är viktig ur ett kommunikationsperspektiv.

Det är enklare att exempelvis gå till industrin och privatpersoner och visa att det går och uppmuntra till förändring om vi själva kan visa att vi gjort den resan, avslutar Ellen Edefell.

Relaterat

Återvinning av avloppsvatten – en nulägesbeskrivning ur ett europeiskt perspektiv, januari 2024 (inloggning till sidorna för VA-planering krävs)

 

Inspelning av webbinariet om återvunnet vatten, december 2023 (Sweden Water Researchs hemsida)

 

Vilket vatten till vad? SVU-rapport 2021 (laddas ned på Vattenbokhandeln Svenskt Vatten)

 

Stort intresse för återanvändning av vatten, januari 2021 (inloggning till sidorna för VA-planering krävs)