Laddar Evenemang

← Tillbaka till Evenemang

Stockholm

+ Google Map
Stockholm, Sverige

september 2017

Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar

13 september, 2017
Stockholm Stockholm, Sverige + Google Map

Få baskunskaper kring miljörättsliga frågor och riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper inom miljö- och hållbarhet och som stöter på frågor som rör miljöjuridik i ditt arbete. Utbildningen tar bland annat upp miljöbalkens hänsynsregler, vilka krav som ställs vid en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), när tillstånd krävs och vem som svarar för förorenad mark.

Mer information »

maj 2018

Funktionskontroll små avlopp

3 maj, 2018
Stockholm Stockholm, Sverige + Google Map

En utbildningsdag som presenterar resultat och slutsatser från utvecklingsprojekt om funktionskontroll av små avlopp i Sverige och i våra nordiska grannländer. Dagen innehåller både grundläggande genomgång av hur funktionskontroll och provtagning kan ske i praktiken samt diskussioner om hur funktionskontroll av alla typer av små avloppsanläggningar kan införas i framtiden.

Mer information »

juni 2018

Kommunens ansvar enligt 6 § vattentjänstlagen

5 juni, 2018
Stockholm Stockholm, Sverige + Google Map

En utbildningsdag om kommunens ansvar enligt §6 vattentjänstlagen (LAV). En högaktuell fråga då utredningen om hållbara vattentjänster förväntas vara klar under våren 2018. Dagen innehåller föredrag från kommuner och experter samt diskussioner om hur de nya lagförslagen kommer påverka kommunernas va-planering.

Mer information »

november 2018

Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp

20 november, 201821 november, 2018
Stockholm Stockholm, Sverige + Google Map

En tvådagarskurs som erbjuds vid flera tillfällen varje år. Kursen syftar till att säkerställa att personal som utför provtagning, provhantering och flödesmätning inom utsläppskontroll och avlopp har tillräckliga kunskaper på området. Observera att kursen inte handlar specifikt om dagvattenprovtagning.

Mer information »

november 2019

Dagvatten i detaljplanering – Dagvattenutredningar och tekniska lösningar

19 november, 201920 november, 2019
Stockholm Stockholm, Sverige
10900 kr

Hur ska dagvattenfrågan lösas i detaljplanearbetet? Vi behöver nu planera för ökade vattenflöden och för att uppnå god vattenstatus i recipienten, vilket ställer nya krav kring fördröjning och rening av dagvattnet. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du kan arbeta för att lösa dagvattenfrågan i detaljplanearbetet, så att de föreslagna dagvattenlösningarna verkligen genomförs i byggprojektet och att driften av dagvattenanläggningarna säkerställs. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du hanterar dagvattenfrågan i detaljplanering, och du…

Mer information »

Juridiken kring dagvatten & praktisk tillämpning

19 november, 201920 november, 2019
Stockholm Stockholm, Sverige

Skräddarsydd kurs för dig som arbetar med fysisk planering eller inom en VA-organisation Dagvattenhanteringen har fått allt större uppmärksamhet i samhällsplaneringen under senare år. Många gånger kan det upplevas som otydligt hur frågan ska hanteras, och vilken reglering som är möjlig och lämplig. Har du rätt processer och kunskap för att lösa planeringsfrågor och praktiska utmaningar? Arbetar du juridisk korrekt med frågeställningarna och vet du vem som har ansvar beroende på situation? Oavsett om du arbetar med planering, utförande eller…

Mer information »

FANN – Diplomkurs små avlopp, Stockholm

20 november, 201921 november, 2019
Stockholm Stockholm, Sverige
3000kr

Diplomkursen består av två heldagar. Kursen börjar med diskussion kring småskalig VA-teknik, reningstekniker samt Havs-och Vattenmyndighetens allmänna råd. Vilka fördelar och nackdelar med de olika teknikerna finns det? Vad innebär de krav som kommunen ställer och hur ska du som entreprenör säkerställa att en anläggning blir korrekt utförd? Den andra dagen går vi in djupare på installation, utför olika dimensioneringsövningar och slutligen ett kunskapstest.

Mer information »

Dagvattenanläggningar på bjälklag

21 november, 2019
Stockholm Stockholm, Sverige
4500 kr

En utbildningsdag om utformning och dimensionering av dagvattenanläggningar på bjälklag. Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten? Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka? Hur undviks översvämningar och skador på byggnader vid skyfall? Detta är några av de frågor som kommer att besvaras under denna utbildning som arrangeras av VA-guiden. Kursen ger även en introduktion till hur dagvattenanläggningar dimensioneras…

Mer information »

Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp

28 november, 201929 november, 2019
Stockholm Stockholm, Sverige
11100 kr

Personer som kan påverka resultatet av utsläppskontrollen har rättighet/skyldighet att känna till aktuella regler som styr egenkontrollen - inte minst allmänna råd/handbok för provtagning, provhantering och flödesmätning samt inte minst de egna rutinerna! Kursen vänder sig till personal vid industriella och kommunala anläggningar som utför och/eller ansvarar för momenten provtagning, provhantering och flödesmätning, personal från laboratorier som önskar få kompetens inom området, handläggare av miljöskydd inom industri och offentlig förvaltning och övriga intresserade.

Mer information »

februari 2020

Svenskt Vatten – Rörnät Introduktion

4 februari6 februari
Stockholm Stockholm, Sverige + Google Map

Vi går igenom VA-systemet i samhället, från vattenverk till reningsverk, vatten- och avloppssystemens upp-byggnad samt deras drift och underhåll. Kursen tar även upp hygien och arbetsmiljö samt relevanta lagar och regler. Innehåll Kursen är tre dagar och tar upp VA-systemet i samhället Vattenledningssystemets uppbyggnad Avloppsystemets uppbyggnad Drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar Hygien och arbetsmiljö Driftstörningsrapportering Lagar och regler Trender i branschen Kursen blandar teori och gruppövningar. Mer information på Svenskt Vattens hemsida.

Mer information »

mars 2020

Dagvattenjuridik

11 mars
Stockholm Stockholm, Sverige
6450 kr

Hantering av dagvatten är komplex och angår många olika aktörer. Det kan vara kommunala organ som va-​huvudmannen, miljö-​ och hälsa, parkförvaltningen, gatukontoret eller kommunala fastigheter. Men även privata aktörer som ansvarar för projektering liksom arkitekter och byggare måste ha klart för sig vilka regler som finns. Ny bebyggelse ska lokaliseras till lämplig mark och befintlig bebyggelse måste avpassas till de ökade regnmängderna. Även ingrepp i landskapet kan bli nödvändiga på grund av stegrad nederbörd. Den juridiska regleringen av dagvatten finns…

Mer information »

JP Infonet – Dagvattenjuridik

11 mars
Stockholm Stockholm, Sverige + Google Map

Hantering av dagvatten är komplex och angår många olika aktörer. Det kan vara kommunala organ som va-​huvudmannen, miljö-​ och hälsa, parkförvaltningen, gatukontoret eller kommunala fastigheter. Men även privata aktörer som ansvarar för projektering liksom arkitekter och byggare måste ha klart för sig vilka regler som finns. Ny bebyggelse ska lokaliseras till lämplig mark och befintlig bebyggelse måste avpassas till de ökade regnmängderna. Även ingrepp i landskapet kan bli nödvändiga på grund av stegrad nederbörd. Den juridiska regleringen av dagvatten finns…

Mer information »

Teknologisk Institut – Juridiken kring dagvatten & praktisk tillämpning

25 mars26 mars
Stockholm Stockholm, Sverige + Google Map

Skräddarsydd kurs för dig som arbetar med fysisk planering eller inom en VA-organisation Dagvattenhanteringen har fått allt större uppmärksamhet i samhällsplaneringen under senare år. Många gånger kan det upplevas som otydligt hur frågan ska hanteras, och vilken reglering som är möjlig och lämplig. Har du rätt processer och kunskap för att lösa planeringsfrågor och praktiska utmaningar? Arbetar du juridisk korrekt med frågeställningarna och vet du vem som har ansvar beroende på situation? Oavsett om du arbetar med planering, utförande eller…

Mer information »

april 2020

Studia – Dagvatten i dp-planering

22 april23 april
Stockholm Stockholm, Sverige + Google Map

Hur ska dagvattenfrågan lösas i detaljplanearbetet? Vi behöver nu planera för ökade vattenflöden och för att uppnå god vattenstatus i recipienten, vilket ställer nya krav kring fördröjning och rening av dagvattnet. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du kan arbeta för att lösa dagvattenfrågan i detaljplanearbetet, så att de föreslagna dagvattenlösningarna verkligen genomförs i byggprojektet och att driften av dagvattenanläggningarna säkerställs. Dagvattenhanteringen är en svår fråga att hantera i de flesta detaljplaner, då den ökade mängden rinnande…

Mer information »

Stockholm Vatten och Avfall: Dagvattenmässa 2020

23 april
Stockholm Stockholm, Sverige + Google Map

Information om dagen Vi har delat upp mässdagen i två olika block med olika inriktningar för att kunna erbjuda något för alla. Block 1 (08:00-11:30) - Drift och underhåll och urval av aktuella frågor för dagvattenhantering på Stockholm Vatten och Avfall Block 2 (11:30-15:30) - Fördjupning kring teknik för hållbar dagvattenhantering Öppetider för mässan är 08.00 - 15.30. Lunch serveras mellan 10.00 - 14.30. Mer information på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida.

Mer information »

maj 2020

Dimensionering av VA-ledningar

18 maj20 maj
Stockholm Stockholm, Sverige
14400 kr

Denna kurs behandlar dimensionering och utformning av vatten-, spillvatten- och dagvattensystem. Både konventionella och alternativa tekniska lösningar för VA-anläggningar, baserade på bl a de uppdaterade normerna i VAV P 83 och P 90, behandlas såväl vid nyproduktion som vid ändring i befintliga system. Utbildningen är lämplig för dig som har gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt har minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete. I kursen går vi igenom dimensionering av VA-system, gällande såväl spillvatten och dricksvatten som dagvatten. Uppdaterade dimensioneringsregler finner…

Mer information »
+ Export Events