Start Taggar Föroreningar

Tagg: Föroreningar

Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav. Del 1, Recipientklassificering. Stockholm Vatten, 2000.

Inom ramen för att ta fram en strategi för dagvattenhantering i Stockholm har projektgruppen "Reningskrav" i uppdrag att klassificera recipienter och dagvatten samt ange...

Fruset dagvatten – planering och hantering av snö i tätorter. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, Linköping 2005

Föredrag av Karin Reinosdotter och Maria Viklander, Luleå tekniska universitet, vid rikskonferensen Avlopp & Kretsopp, Linköping 2005.

Influence of temperature and salinity on heavy metal uptake by submersed plants. Environmental Pollution, 2005.

Abstract Submersed plants can be useful in reducing heavy metal concentrations in stormwater, since they can accumulate large amounts of heavy metals in their shoots....

Vägtrafikens bidrag till PM10 och metaller vid tätorts- och landsvägskörning. IVL.

Trafikens påverkan på halter av PM10 och 25 metaller har studerats, med syfte att bedöma om denna påverkan skiljer sig mellan tätortskörning och landsvägskörning....

Spridning och effekter av tungmetaller från vägar och vägtrafik. Litteraturöversikt. VTI rapport 512, 2005

Från vägtransportsystemet tillförs den yttre miljön stora mängder tungmetaller. Fordon, trafik, last, vägmaterial och vägutrustning samt drift och underhåll ät viktiga källor. I däckgummi...

Senaste artiklarna