Start Taggar VA-planer

Tagg: VA-planer

Söderköpings kommun, va-planering

Om VA-planen Denna VA-plan är framtagen i syfte att visa hur kommunen avser att hantera VA-försörjningen inom hela kommunen. VA-planen behandlar de områden som ligger...

Vara kommun, VA-plan 2014

Utdrag ur syftet Föreliggande plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 (nedan kallad VA-plan) är tänkt att underlätta kommunens...

Eksjö kommun, va-policy 2011

Utdrag ur va-policyn Va‐policyn ingår i kommunens översiktsplan och utgångspunkt för va‐policyn är gällande lagstiftning inom miljöbalken (MB), plan‐ och bygglagen (PBL) och allmänna vattentjänstlager...

Karlskrona kommun, sammanfattning va-planering i Blekinge arkipelag

Sammanfattning av VA-planering i Blekinge arkipelag VA-planering i Blekinge Arkipelag är ett samarbetsprojekt mellan Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner. En referensgrupp med tjänstemän från de...

Kungsörs kommun, va-planering 2013

Utdrag ur policyn VA- och bebyggelseplanering - Ny bostadsbebyggelse ska i första hand planeras i attraktiva områden där det finns möjlighet till kommunal VA-försörjning - Nya bostäder...

Ljungby kommun, va-planering

Övergripande mål All bebyggelseplanering ska omfatta klimatanpassad och långsiktigt hållbar avloppshantering och dricksvattenförsörjning VA-anläggningar ska vara driftsäkra, robusta, ha ett tillfredsställande skydd och deras...

Varberg, va-policy, strategi och riktlinjer

VA-policy, strategi och riktlinje VA-policyn ska fastställa kommunens övergripande förhållningssätt vad gäller VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med VA-arbete menas planering...

Marks kommuns vatten och avloppsförsörjningsplan från 2009

Marks kommuns vatten- och avloppsförsörjningsplanen ska peka ut riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den kommunala va-försörjningen. Arbetet med planen har skett i en...

Östhammars kommun, va-strategi

Sammanfattning Kommunen har tagit fram en strategi för vatten och avlopp som omfattar enskilda och kommunala anläggningar. Målet är en långsiktigt hållbar VA-utveckling i hela...

Vanliga frågor och svar om VA-strategi, Nynäshamn

  36 frågor och svar om VA-strategi och VA-planeringen i kommunen från 2012. Exempel på frågor: Vad är syftet med VA-strategin? Hur förbättrar VA-strategin människors hälsa? ...

Senaste artiklarna