Stigande vatten -handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Västra Götalands och Värmlands län, 2011

    Ur förordet
    Höga flöden och varierande vattennivåer är naturliga företeelser, och den bakomliggande orsaken kan vara kraftiga regn, vind eller snösmältning. Stora och extrema översvämningar som uppkommer i samband med exceptionella vädersituationer kan dock ställa till med stor skada på människors liv och egendom och på värdefull natur.

    Hej! Vill du läsa hela artikeln?

    Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.