Intervju om växtbäddar inför VAK2014

    Anna Pettersson Skog är konsult på SWECO och arbetar i flera projekt varav många handlar om dagvattenhantering i växtbäddar. I några av projekten har hon fått möjligheten att lägga fokus på teknikutveckling. På Vatten Avlopp Kretslopp i Örebro den 13 mars kommer hon att prata om både växtbäddar och regnträdgårdar.

    Växtbäddar kan användas både med och utan lokalt omhändertagande av dagvatten. I mer tätbebyggda områden och gatumiljö kan det passa med nedsänkta kanstenslösningar där dagvatten leds in för infiltration, rening och fördröjning. Anna Pettersson Skog belyser att ”kantstenslösningarnas funktion skulle kunna motivera en estetisk upprustning av en miljö som annars kanske inte skulle prioriteras eller där man inte skulle anse sig ha råd.” Samma sak gäller för regnträdgårdar, där den största skillnaden är dess storlek. Dessa kan användas på skolgårdar eller parkeringar där det finner mer utrymme. Bäddarna klarar också av att rena många av de föroreningar som kommer från biltrafiken och vägdagvattnet.

    Regnträdgård vid Mt. Tabor school, Portland USA

    Båda dessa lösningar är vanliga på olika håll bland annat i USA. Där har man använt dem i nära 20 år. Anna hoppas att denna typ av dagvattenlösning kommer att öka i Sverige. I flera nya stadsdelar i Stockholm projekteras kantstenslösningar för gatuträd, alltså mindre växtbäddar, så det finns hopp för anläggningstypen.

    Kom och hör mer om ämnet från både Anna Pettersson Skog men också från Laila Soeberg från Luleå Tekniska Universitet. Se hela VAK 2014 programmet här.