Önskan om mer tillsynsvägledning för dagvatten

  Vid konferensen Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) i Örebro  hölls en workshop för seminariedeltagarna den 14 mars tillsammans med Naturvårdsverkets representant Robert Ljunggren. Workshopen mynnade ut i ett brev där vill redovisar deltagarnas önskemål om tydligare tillsynsvägledning från Naturvårdsverket och övriga berörda nationella aktörer för Länsstyrelserna och kommunerna gällande dagvattenanläggningar, samt dagvatten i plan- och bygglagen (PBL) och i MB/FMH.

  Här följer en sammanfattning av brevet.

  Workshopen började med gruppdiskussioner med frågeställningarna

  • Vilka behov finns
  • Vad saknas
  • Vilka områden är oklara
  • Vem gör vad

  Efter detta öppnades det upp till gemensam diskussion för hela seminariet där varje grupp redogjorde för sina diskussioner och viktigaste önskemål. Önskemålen listade i prioriterad ordning, uppifrån och ned.

  1. Tydligare lagstiftning
  2. Ökad samverkan PBL och MB
  3. Det finns oklarheter om vad som är bästa möjliga teknik (BAT) vid olika situationer
  4. Svårt att få tillsynsvägledning för dagvatten
  5. Tydlighet gällande dagvatten och miljökvalitetsnormer (MKN)
  6. Behov finns av en samordnad tillsynsvägledning för dagvatten

  Dagvattenguidens medlemmar har haft möjlighet att tycka till om brevet under mars-april 2014.
  Läs det fullständiga brevet.