Klimatsäkring av Köpenhamn

Pressen har gått varm sen Köpenhamn drabbades av kraftiga skyfall bara tre år efter det regn som orsakade kraftiga översvämningar i stora delar av den danska huvudstaden. Man har därför bestämt sig att bygga om stora delar av vägar, ledningar och grönområden som idag är en del av stadens dagvattenhanteringen.

Många av de offentliggjorda planerna handlar om att få bort dagvattnet så fort som möjligt för att förhindra materiella skador. Än så länge verkar det inte finnas med något reningssteg, men tid finns än. Med alla ändringar som man ser behöver göras kommer det ta upp till 20 år innan Köpenhamn är klimatanpassat för stor nederbörd och till viss del även en förhöjd havsnivå. Men att staden förblir torrskodd genom alla väder är det få som tror på.

Totalt räknar man till 300 projekt kommer genomföras och en röd tråd som löper genom de storslagna planerna är att så mycket som möjligt ska avledas öppet och mindre del i slutna rör. Man vill även använda sig av bilvägar för att transportera ytvatten. Vissa vägar och huvudleder är dåligt planerade från början och ligger ibland under vattennivån hos närliggande sjöar, åar och diken. Genom att då sänka nivån i en av de sjöar som skiljer Köpenhamns innerstad med Nörrebro och Fredriksberg, Sankt Jörgens sjö, kan man med hjälp av förhöjd kantsten och en svag lutning på vägen leda regnvattnet mot sjön och bort från bebyggelsen. Ett problem i detta är EUs vattendirektiv och det kan bli svårt att få de miljötillstånden som behövs.Dagvattenledningar-Köpenhamn

Ett av de större projekten handlar om att leda bort stora mängder dagvatten ut i hamnbassängerna och Öresund genom stora tunnlar. Områdena som berörs av detta är bland annat Vallby och Hvidovre samt Lyngbyvägen i Österbro. Se bilden för en enkel beskrivning av dessa kilometerlånga tunnlar.

För att klimatsäkra staden mot översvämningar beräknar man att prislappen hamnar kring 6-7 miljarder DKK.

Läs artikelserien i dagstidningen Berlingske.