Kontroll av oljeavskiljare

Swedac skriver på sin hemsida att man ser ett ökat intresse för ackreditering av kontroll av oljeavskiljare. Det var i april 2014 som området öppnades för frivillig ackreditering. Oljeavskiljare, finns i dag i olika typer av anläggningar, till exempel vid tankstationer. 

Olja från till exempel bensinstationer som läcker ut i avloppen är ett problem. Avloppsvattnet når antingen kommunernas reningsverk och kan påverka reningseffekten negativt eller så hamnar oljan ut i dagvattnet som ofta går orenat ut i närmsta recipient. Oljeavskiljare finns i dag i olika typer av anläggningar men många har problem med skötseln. Läs mer på SWEDAC hemsida om ackrediterings tandarden.

Sen april har tre företag valt att frivilligt ackrediterat sig för kontroll av oljeavskiljare enligt standarden SS-EN 858-2 (och SS-EN 858-1), samt standarden för kontrollorgan, ISO/IEC 17020:2012. Hämta Naturvårdsverkets branschfaktablad.

Nyheten kopplar till ackrediterad kontroll av fettavskiljare. Även här handlar det om frivillighet, men många står på tur och sen oktober har minst ett företag ackrediterats. Fett i avloppet ger skador och förträngningar i ledningarna och kan också påverka reningsverken negativt med bräddning som resultat när reningen inte fungerar. Ackreditering innebär en kvalitetshöjning som kan bidra till att underlätta tillsynen i landets kommuner, säger Kaarlo Book, teknisk handläggare vid Swedacs enhet för certifiering och kontroll. Läs mer om denna ackreditering på SWEDACS hemsida.