Sala kommun, va-planering

Om VA-policyn
Denna policy utgör underlag för inriktning om beslut avseende dricksvatten, spillvatten, dag- och dränvatten.

  • Medborgare ska erhålla tydlig information om vilka möjligheter, förväntningar och krav som ställs avseende VA-frågor.
  • Utbyggnadstakten av det kommunala VA-verksamhetsområdet ska baseras på miljö- och hälsomässiga, sociala samt ekonomiska grunder.
  • Dagvattenhantering ska vara hållbar och föroreningsutsläppen ska minskas.
  • Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska eftersträvas.
  • Tillgången till gott och tjänligt dricksvatten inom kommunens geografiska område skall skyddas.

Om VA-planen
Planen är framtagen av kommunens enhet för planering och utveckling, samhällstekniska enhet och miljöenhet. Arbetat är delfinansierat med LOVA-bidrag.

Det finns i dagsläget (2014) inga fastställda planer på dagvattenrening i kommunen men diskussionen pågår. Dagvattenledningar i Sala har begränsad kapacitet på många håll. Detta innebär att kommunen i allt större utsträckning kräver LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) vid nyetableringar. Sanering av ovidkommande vatten på avloppsledningsnätet pågår.

Slam från reningsverket i Sala innehåller höga halter av bly, kadmium och zink till följd av den historiska omgivningspåverkan från gruvverksamheten i staden. En slamhanteringsplan har upprättats i syfte att effektivt kunna omhänderta slam från reningsverket samt för att belysa möjligheterna att genom uppströmsarbete få fram ett renare slam.

Bebyggelsen utanför tätorterna har enskild vatten- och avloppsförsörjning med varierande standard. Uppskattningsvis finns det ca 3600 fastigheter med enskild VA-försörjning i Sala kommun.