Vägledning till undantag från att nå god status/potential

Vägledningens främsta målgrupp är vattenmyndigheterna som ska fastställa de kvalitetskrav (MKN) som ska gälla för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och skyddade områden i sina vattendistrikt. Med denna vägledning vägleder Havs- och vattenmyndigheten vattenmyndigheterna om fastställande av undantag enligt 4 kap. vattenförvaltningsförordningen.

Beslut om undantag aktualiseras först efter att en analys av vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förbättra den aktuella situationen har gjorts. Det är viktigt att synliggöra underliggande skäl och motiv för beslut när undantag fastställs. Läs mer på HaVs hemsida.