Skyfallen 2014, försäkringsstrategier. Rörnät och Klimat 2015

Hans Bäckman från Svenskt Vatten tillsammans med Staffan Moberg.

Referat från ett av föredragen på konferensen Rörnät och Klimat 2015. Konferensen hölls i Stockholm 10-11 mars 2015. Referatet är skrivet av Stina Adielsson, redaktör Dagvattenguiden. Det finns referat från fler föredrag, se längst ner på sidan.

Skyfallen 2014 – omfattning och skador. Framtida försäkringsstrategier och samverkan med branschen

Staffan Moberg från Svensk Försäkring (försäkringsbolagens branschorganisation) menade att försäkringsskyddet vid översvämningar är bra. För privatpersoner och små- och medelstora företag ingår alltid detta i försäkringen. Stora företag upphandlar ofta försäkringar och då förhandlar de fram en speciallösning, där är det inte säkert att översvämningsskydd ingår. Den grundläggande principen för att försäkringen ska gälla är att det handlar om en plötslig och oförutsedd händelse. Du kan ladda ner bilderna från Staffans Power-Point-presentation nedan.

Det största klimathotet som försäkringsbranschen ser är ökade översvämningar p.g.a. långvarigt regn eller skyfall. Tre fjärdedelar av dessa skador beror på att vatten kommer in via VA-nätet.

Statistik för översvämningsskador visar att det kostar försäkringsbranschen 200-300 miljoner kronor/år under ett normalår. År 2014 kom det in 24000 anmälningar om översvämningsskador och hittills har försäkringsbranschen betalat ut över en miljard och då är allt inte färdigreglerat ännu. Det är i samma storleksordning som utbetalningarna för inbrott.

Staffan sa att det finns risk för höjda premier. Ofta är det ettåriga avtal och därmed enkelt för försäkringsbolagen att höja priset. Det är också troligt är att självrisken höjs. Ett problem är fastigheter som ligger i områden som översvämmas varje år. Här krävs det att någon vidtar åtgärder, annars kanske det inte kommer att gå att försäkra dessa fastigheter alls.

Försäkringsbranschen tycker förstås att klimatanpassningen går för långsamt i Sverige. De vill att alla ska jobba mer med detta. Kommunen pekades ut som den viktigaste aktören. Men även andra myndigheter behöver hjälpa till t.ex. borde Boverket ge ut tydliga rekommendationer om höjdsättning. Staffan refererade också till att det finns en passus i översvämningsdirektivet om att varje medborgare är skyldig att vidta åtgärder för att skydda sig mot översvämningar.

Relationen mellan försäkringsbranschen och kommunerna är inte den bästa, konstaterade Staffan. Därför finns ett samarbete med Svenskt Vatten för att försöka förbättra situationen Förhoppningen är att det ska resultera i en lathund för informationsutbyte vid regresshantering. Vem ska kontaktas, vilken information behöver de olika parterna och möjlighet till gemensam besiktning är frågor som diskuteras inom projektet.

Länk till övriga referat från Rörnät och Klimat 2015