SCB räknar hårdgjord yta i städer

  Statistiska centralbyrån (SCB) har jämfört fördelningen mellan grönytor och hårdgjorda ytor i alla Sveriges tätorter med minst 30 000 invånare. Resultatet visarkullersten att andelen grönyta varierade mellan 40 och 70%. Fem orter hade en grönyta under 50%, alla dessa orter ligger i Skåne. En stor andel hårdgjord yta påverkar dagvattenhanteringen i tätorterna. SCB har gjort motsvarande undersökning tidigare, men eftersom metoden ändrats går det inte att jämföra årets resultat med tidigare resultat. Annars hade det varit intressant att se om andelen hårdgjord yta i tätorterna har ökat. Kanske har tätorterna vuxit med villaområden i utkanterna, så att andelen hårdgjord yta har minskat.

  Landskrona pekas ut som den tätort med högst andel hårdgjord yta. En titt på kartan visar att det till stor del beror på hamnområdet. Andelen hårdgjord yta i form av byggnader, vägar och järnvägar i Landskrona ligger i nivå med övriga tätorter.

  Om grönytan i första hand finns i privata trädgårdar minskar tillgängligheten för allmänheten. Skillnaderna mellan tätorter var även här stor; i Luleå, Landskrona  och Örebro var omkring 80% av grönytan tillgänglig för allmänheten medan motsvarande andel i Täby var 50%.

  En annan slutsats i rapporten är att tillgången till grönområden inom 300 meter från bostaden generellt är god. I Karlskrona saknar nio procent av befolkningen tillgång till grönytor inom 300 meter, det var den högsta andelen som uppmättes. Å andra sidan har över 50% av befolkningen i Karlskrona tillgång till blåområden (alltså vatten av något slag) inom 300 meter.

  På SCB:s hemsida finns en tabell med alla tätorter och fördelningen mellan grönyta och hårdgjord yta. Gå in och se hur det ser ut i din närmaste stad. Läs mer om undersökningen på SCB:s hemsida

  Läs rapporten direkt i Biblioteket (för medlemmar)

  Se även rapport om Förbättrad grönytekartering i urbana områden (för medlemmar)