Samhälleliga risker med översvämningar

Kommunalt ansvar för riskbedömning vid eventuella skyfall? Den frågan ställde Lotta Ohlsson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S). I hennes avslutande text ställs frågan på nytt. Anser statsrådet att det är rimligt och lagligt att en kommun som Hallsberg med så strategiskt läge vad avser infrastruktur och så stora bostadsområden på låglänt mark inte har pumpkapacitet för skyfall som detta? Om inte – vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att något liknande inträffar på nytt?

Så här svarar Anders Yngeman på den skriftligt inlämnade frågan

Lotta Olsson har frågat mig om jag anser att det är rimligt och lagligt att en kommun som Hallsberg med ett så strategiskt läge vad avser infrastruktur och stora bostadsområden på låglänt mark inte har pumpkapacitet för skyfall. Lotta Olsson har vidare frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att något liknande inträffar på nytt.

I enlighet med ansvarsprincipen, har kommuner ett ansvar för att vidta åtgärder för att minska risken för och mildra konsekvenserna av naturolyckor inom sitt geografiska område. De är bl.a. skyldiga att analysera de risker och sårbarheter som finns och upprätta planer för hur de ska hantera dessa. Kommunerna har också ansvar för att genomföra räddningsinsatsen om en naturolycka inträffar. Det är dock inte bara är kommunen och dess räddningstjänst som har ansvar inför och vid en naturolycka, såväl infrastrukturägare som enskilda har ansvar för att vidta åtgärder.

Vid en räddningsinsats har räddningsledaren mandat att leda arbetet och kan besluta om att också ta andra resurser än kommunens i anspråk. Vid översvämningar kan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bistå med förstärkningsresurser som t.ex. översvämningsbarriärer, högkapacitetspumpar och sandsäckar. Räddningsledaren begärde inte några sådana resurser i det här fallet.

När en händelse likt den i Hallsberg inträffar är det viktigt att erfarenheter och lärdomar av hanteringen tas tillvara i syfte att utveckla och förbättra krisberedskapen. Hallsbergs kommun är därför skyldig att utreda den insats som gjordes i samband med skyfallen. I det här fallet har dessutom MSB uppdragit åt Länsstyrelsen i Örebro län att genomföra en utredning av hanteringen av översvämningarna.

Att en kommun har förmåga att hantera olyckor och allvarliga händelser när de inträffar är viktigt. Det är också viktigt att kommuner vidtar förebyggande åtgärder i syfte att minska risken för att olyckor uppstår.

För bebyggda områden där risken för naturolyckor är särskilt stor har kommuner möjlighet att söka bidrag från staten för förebyggande åtgärder. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit för riksdagen att ytterligare 50 miljoner kronor årligen under åren 2016-2019 avsätts för detta ändamål. Detta är en viktig åtgärd för att stärka kommunernas krisberedskap.

 

Läs Lotta Ohlssons fullständiga fråga 2014/15:783