Konsumentperspektivet lyftes på dialogmöte 2015

Under hösten bjöd Avloppsguidens användarförening och VA-guiden in nationella myndigheter till dialog om konsumentperspektivet på små avlopp. Träffen hölls i Stockholm 29/9. Utöver representanter från VA-guiden och Användarföreningen deltog Caroline Dickson från Miljö- och energidepartementet. Via telefon deltog HaV, Boverket och Livsmedelsverket. Se bifogade anteckningar från mötet för detaljer.

Träffen var även en ansats till att få till regelbundna träffar med myndigheter som hanterar frågor som rör små avlopp. Användarförening och VA-guiden har tidigare under året fört diskussioner med Konsumentverket angående information om små avlopp till husägare. Det var med denna bakgrund som konsumentperspektivet sattes som fokus för mötet.
Det finns ett stort behov av information om små avlopp hos gruppen husägare men det finns ingen myndighet som idag har ett uttalat ansvar för att vägleda konsumenter om detta. VA-guiden ville med mötet lyfta frågan om hur myndigheterna ser på avloppsguiden.se som konsumentinformation.

Frågeställningar som lyftes på mötet

 • Avloppsguidens användarförening
  • Behovet av vägledning för konsumenter – trycket på miljökontoren att ge råd.
  • VA-rådgivning och behovet av stöd utveckling och erfarenhetsutbyte.
 • VA-guiden/Avloppsguiden
  • Behovet av att berörda nationella aktörer träffas, tydliggöra roller och ansvar och identifierar frågor som faller mellan stolarna
  • Konsumentperspektivets roll för ökat åtgärdstakt och säkerställd funktion hos avloppsanläggningarna.
 • Boverket
  • Behovet av att öka vetskapen generellt om CE-märkningen och vad den innebär för bransch och fastighetsägare.
 • Livsmedelsverket
  • Kopplingen mellan små avlopp och eget vatten. SLV tittar tillsammans med SGU på förutsättningarna för en ny studie liknande den som Socialstyrelsen gjorde tidigare.

Utdrag ur diskussionen om frågor som idag riskerar att falla mellan stolarna

 • Ansvaret för konsumentvägledning om små avlopp.
 • Länsstyrelsernas vägledning, vilken också behöver förbättras.
 • Avfallsfrågan som ofta kopplar till kretsloppsfrågor – vägledning till kommunerna behövs.
 • Produkters prestanda – reduktionsgrader hos olika tekniklösningar. Olika kommuner bedömer idag dessa på principiellt olika sätt.

Sagt om ”Avloppsnätverk” och fortsatt nationell dialog

 • ”Viktigt att någon eller några nationella aktörer får ett uttryckligt uppdrag. Det skulle underlätta för att få med berörda aktörer.”
 • ”Viktigt för kommunerna att ha ett sammanhang för dialog och kontakt istället för att vända sig till olika myndigheter.

Vägen vidare

 • Avloppsguidens användarförening och VA-guiden konkretiserar angelägna frågeställningar utifrån mötet.
 • Avstämning med Havs- och vattenmyndigheten: agenda, tid och plats.
 • Inbjudan och nytt möte