Nya kopparregler i Svanen

    SvanenSvanen, som är Nordens officiella miljömärkning, har kommit ut med nya regler för att byggnader ska bli miljömärkta. I den senaste versionen av guiden för Svanenmärkta byggnader har man beslutat att kraftigt begränsa användandet av koppar i vattenledningar, samt i tak- och fasadmaterial. Detta är ett viktigt steg för att reducera tungmetallhalter i dagvatten men även för att kunna återanvända det slam som finns vid reningsverken. 

    I städer kan byggnadsmaterial vara den enskilt största källan till kopparbelastningen i dagvatten om det exempelvis finns koppar i takavvattningssystem, fasader och tak. Från och med 2017 får material till dessa byggnadsdelar maximalt bestå av 10 % koppar. Omställningen kan ske exempelvis genom utbyte till rostfria rör. Detta är ett viktigt steg till en förbättrad dagvattenkvalitet och i slutändan vattenkvalitet i recipient där höga kopparhalter kan påverka akvatiska ekosystem negativt.

    Att minska kopparanvändningen vid nybyggnation är också viktigt för att minska kopparhalter i reningsverkens slam. På så sätt kan man erbjuda lantbrukare förbättrad slamkvalitet med avseende på fosfor.

    Läs mer om Svanenmärkningen av byggnader (för medlemmar).

    Nu hoppas vi givetvis att minskad kopparanvändning vid nybyggnation inte bara ska gälla miljöbyggnader! När kommer Boverket fasa ut koppar i sina byggregler?