HaV satstar på dagvattenprojekt i Östergötland

    kustlandskapHavs- och vatten-myndigheten har beviljat 2,7 miljoner kronor till ett treårigt projekt i Östergötland. Projektet går under namnet ”Minskad spridning av föroreningar via dagvatten till kustvatten”. Länsstyrelsen kommer att utföra projektet i samarbete med kommunerna i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.

    Förhoppningsvis kommer projektet att bidra till en bättre havs- och vattenmiljö. Det krävs innovation för att kunna uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård. Just att hitta innovativa, funktionella, och samtidigt billiga dagvattenlösningar är också tanken med projektet vars syfte är att undersöka vilka ämnen som transporteras till våra vattendrag och i vilken omfattning.

    Innovativa lösningar
    Det är väl dokumenterat att näringsämnen och föroreningar från bland annat vägar, parker, lekplatser och parkeringsplatser transporteras med dagvattnet, ofta med destination Östersjön. Med expanderande urbana områden i många kommuner finns därför ett stort behov av innovativa lösningar för dagvattenhantering. Uppsamlingsdammar är en lösning som är väl beprövad men tar stor plats. ”Dagvattenkorvar” är något annat som har testats; en slags säck som fångar upp föroreningarna i vattnet. Det återstår att se om detta pilotprojekt kommer fram med några nya lösningar!