Inför tillsyn av enskilda avloppsanläggningar

I filmen berättar en miljöinspektör från Kungsbacka om vad som är bra att tänka på inför uppstart av ett projekt för tillsyn av enskilda avlopp. 2015 tog Havs- och vattenmyndigheten fram ”Vägledning för effektiv tillsyn av små avlopp” Rapporten innehåller praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial och riktar sig till personer som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.
Filmen är producerad 2015 med stöd av Havs- och vattenmyndigheten via projektanslag.

Mer om projektbaserad tillsyn av enskilda avlopp
Förberedelser inför tillsyn, havochvatten.se
Handläggning av tillsynsärenden, havochvatten.se
Informationsmaterial kring tillsynsprojekt ensklida avlopp, havochvatten.se
Bedömning av om avloppsanläggningar uppfyller miljöbalkens krav, havochvatten.se