Så påverkas Sverige av stigande hav

stigande-havTill sekelskiftet antas havsnivåerna stiga med ungefär en meter enligt FN:s klimatpanel, IPCC. Men hur påverkar det olika delar av Sverige? Vi har landhöjning i vissa delar av landet samtidigt som andra delar av landet kommer att märka av havsnivåhöjningen betydligt mer. SMHI har nu i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C tagit fram en visuell och pedagogisk film på tre och en halv minut som beskriver faktorerna bakom havsnivåhöjningen samt hur Sveriges kuster kommer att påverkas. 

Den globala uppvärmningen bidrar till att glaciärer och landisar smälter som i sin tur höjer havsnivån. Men visste du att temperaturhöjningen i haven också innebär att själva vattnet utvidgar sig, så kallad termisk expansion? Detta leder också till stigande hav.

Stigande havsnivåer kan skapa problem med kusterosion, ras och skred. Saltvatteninträngning kan även ske i grundvattnet, vilket gör att kustnära brunnar kanske måste flyttas. Samtidigt sker även tillfälliga ökningar av havsnivån vid stormar, ibland med flera meter. I kustnära områden kan konsekvenserna bli stora eftersom bebyggelse och infrastruktur ofta finns längs med kusterna. Ett framtida robust samhälle bör därför planera för att minimera konsekvenserna av både havsnivåhöjningen samt de stormar som påverkar kusten.

Vid planering är det också viktigt att ta hänsyn till regionala skillnader. Exempelvis upplevs i nuläget ingen nettohöjning av havsnivån i Västerbotten där landhöjningen är stor medan Götalands kuster kommer att utsättas allt högre havsnivåer. Slutligen så borde vi alla även tänka på att havet kommer att fortsätta stiga även efter år 2100 och planering bör ske därutefter.

Här kan ni se SMHI:S film om stigande hav.