Får ekosystemtjänster tillräckligt stöd i PBL?

Det korta svaret på den frågan är nej. I alla fall om en ska tro slutsatserna från BEST rapporten som har författats av Malmö stad och Ekologigruppen med finansiering från Boverket. De har undersökt hur begreppet ekosystemtjänster kan involveras i de beslut som fattas med plan- och bygglagen som grund. 

Från och med 2018 ska nämligen ekosystemtjänster genomsyra samtliga beslut som tas enligt ett politiskt beslut. Idag är det dock svårt att tillskapa natur och grönska med stöd av lagen, men det finns också möjligheter. Då krävs det att ekosystemtjänster prioriteras högre politiskt, samt ett kraftigt kunskapslyft på både kommunal och regional nivån bland dem som arbetar med fysisk planering.

Myrsjöns dagvattenvåtmark 20060825
Dagvattenhantering är den ekosystemtjänst som arbetas mest med vid fysisk planering. Här Myrsjöns dagvattenvåtmark. Foto: WRS.

Från dagvattensynpunkt var det dock positivt att se att just dagvattenhantering är den ekosystemtjänst som flest respondenter i undersökningen har arbetat med. Detta berättade även Sunna Pfeiffer från Ekologigruppen på VAK i Karlstad 2016. Hennes presentation hittar du här (för medlemmar).

Läs mer om BEST rapporten och ladda ner den i Dagvattenguidens bibliotek (för medlemmar).