Lund <3 Malmö via avlopp

Genom att flera av de mindre reningsverken i Lund lagts ner och reningskraven ökat på de befintliga överväger nu Lund att bygga en överföringsledning till Malmös Sjölundaverk. Den 6 september ska VA Syd presentera en fullständig rapport med en avancerad kostnadskalkyl där de två alternativen vägs mot varandra. Kostnadsmässigt är överföringsledning med pumpning det dyraste alternativet, beräknat till närmare 360 miljoner kronor. Men tack vare stordriftsfördelarna så blir driftskostnaden lägre. Totalt beräknas investeringskostnaderna till drygt 1,2 miljarder kronor för Sjölundalternativet, medan en utveckling av Källbyverket uppskattas kosta 877 miljoner kronor. Om Källbyverket läggs ned frigörs mark för bostäder i Lund vilket som oftast är attraktivt för politiken.

Även Malmö stad själva planerar förändringar av hur avloppsvattnet transporteras till Sjölundaverket. Projekt Malmö avloppstunnel. I februari 2016 godkände Malmö kommunstyrelse vidare utredning av bygget. Tunneln ska ge ett säkrare och effektivare avloppssystem samt vara en del i arbetet med att hantera framtida klimatförändringar i en tätbebyggd och hållbar stad.

Malmö avloppstunnel omfattar en huvudtunnel och anslutningstunnlar om totalt 8,1 km. Av såväl miljömässiga som tekniska och ekonomiska skäl placeras en huvudtunnel på cirka 20-30 m djup längs en linje från Turbinen via Norra hamnen mot Sjölunda. Övriga pumpstationer ansluts via separata mindre tunnlar till huvudtunneln. Malmö avloppstunnel kan vara i drift 7-8 år efter beslut om fortsatt utredning.

Tunneln löser inte större delen av problemen med källaröversvämningar och inte heller följder av klimatförändringar såsom skyfall och höjda vattennivåer. För att hantera dessa arbetar VA SYD tillsammans med Malmö stad med att ta fram andra åtgärder i en Skyfallsplan.

Mer om Malmö avloppstunnel (för medlemmar)