Riksrevisionen lägger ner klimatgranskning

RiksrevisionenI höstas rapporterade Dagvattenguiden om att Riksrevisionen skulle inleda en granskning av kommuners klimatanpassning och förebyggande av översvämningar. Den lades senare ner. Tanken med granskningen var att utreda den komplicerade ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna, samt hur man ska kunna förebygga översvämningar för minska de ofta höga kostnader som följer. Enligt Riksrevisionen var den ursprungliga idén inte ”tillräckligt relevant”.

Riksrevisionen har inte avslöjat detaljerna kring nedläggningen men möjligen kan det vara att problematiken är mer komplex än vad man först trodde. Utgångspunkten i utredningen var att avledningssystem för vatten ovan och under jord släpade efter och behövde uppgraderas och klimatanpassas för att bättre stå emot översvämningar. Dåligt VA-nät kan var en del av av förklaringen vid översvämningar men hänger ofta även ihop med kommunens klimatanpassningsarbete och skyfallshantering.

Utredningen lades således ned. Dock kvarstår faktumet att många kommuner inte är förberedda för kraftiga översvämningar från högvattenstånd eller skyfall. Risken för översvämningar ökar i takt med förändringarna av klimatet (se även SMHIs klimatscenarion för alla Sveriges län – för medlemmar) samtidigt som kostnaden för klimatanpassningsarbetet enligt prognoser enbart ökar om arbetet inte påbörjas i tid.

En förutsättning för att resilient samhällsbyggande är även en effektiv samordning av resurser, något som kan försvåras av den komplicerade ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna. Även om utredningen har lagts ned bör en rikstäckande klimatanpassning mot översvämningar uppmuntras. Frågan är om det kommer senare i en annan form från Riksrevisionen eller från en annan aktör?

I nuläget verkar Vänersborg vara den kommun som har kommit längst i klimatanpassningsarbetet, tätt följd av Lomma och Uppsala. Detta enligt en enkätundersökning som IVL har genomfört. Enligt rapporten har Vänersborg utvecklat ett översvämningsprogram med årliga investeringar i pumpstationer och översvämningsvallar, Lomma har genomfört en detaljerad översvämningskartering och ett antal översvämningsmodeller, medan Uppsala har integrerat klimatanpassning i sin ordinarie verksamhet. Läs om kommuners klimatanpassning i IVL Svenska Miljöinstitutets rapport (för medlemmar)