Att tänka på vid utformning av dagvattendammar

Hållbar dagvattenhantering är en förutsättning för att kunna nå god vattenstatus och god vattenkvalitet i tätortsnära sjöar, vattendrag och havsvikar. Det är också viktigt för att minska risken för översvämningar. I filmen beskrivs dimensionering, reglering och annat som bör tas hänsyn till vid anläggning av dagvattendammar för både Visingedammen och Skogbergadammen i Täby kommun.

Filmen är producerad 2016 inom projektet ”Goda exempel på dagvattenlösningar i Stockholms län” som är ett samarbete mellan Sigtuna vatten och renhållning, Täby kommun, Stockholm Vatten, VA-guiden och WRS med stöd från Stockholms läns landsting.

Mer om dagvatten
Lagar och regler kring dagvatten, boverket.se