Dagvattendamm i Linköping tar även emot släckvatten

Dagvattendammar behöver ofta vara multifunktionella. Förutom avskiljning av föroreningar ställs olika omfattande krav på tillgänglighet, rekreationsmöjligheter, skapande av biologisk mångfald, estetik med mera. I Linköping utformas nu en dagvattendamm för att kunna omhänderta släckvatten också vid eventuell eldsvåda. 

Det är dagvattendammen vid Tekniska Verkens värmeverk i Linköping som kommer att byggas om för att få en större volym. Här prioriteras funktion snarare än estetik. Med raka kanter och en gjuten botten kommer den bli lättare att rengöra om en olycka sker. Under normala förhållanden kommer den dock att fungera som en sedimentationsdamm för de partiklar som kommer med dagvattnet genom bland annat lossning av brännbart material på verket.