Nytt från Vattenmyndigheterna

Åtgärdsprogrammen för 2017-2021 är nu fastslagna av regeringen. Beslutet innebär att myndigheterna kan revidera programmen och arbetet med att genomföra dem kan påbörjas.

Mycket arbete kvarstår alltså för de fem Vattenmyndigheterna som kommer arbeta vidare med att revidera åtgärdsprogrammen med utgångspunkt från regeringens beslut. Därefter kommer vattendelegationerna  att ta ställning till en samlad förvaltningsplan, inklusive åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, för respektive vattendistrikt. –Målet är att vattendelegationerna ska fatta sina beslut i december i år, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt i ett pressmeddelande.

Till dess att nytt Åtgärdsprogram har beslutat fortsätter ÅP 2009-2015 att gälla.

Regeringens prövning innebär att vissa åtgärder behöver justeras eller kompletteras, eller i några fall tas bort. Vattenmyndigheterna ska nu revidera åtgärdsprogrammen för perioden 2017-2021, innan programmen sedan beslutas och rapporteras in till EU.

Vattendirektivet är en EU-lagstiftning som anger principerna för en hållbar vattenpolitik i EU. I nuläget klarar mindre än hälften av de svenska ytvatten som berörs de mål som anges i direktivet. Fysisk
påverkan, övergödning och miljögifter är de främsta orsakerna till att målen inte nås.

 

ÅP 2017-2021

Mer om ämnet: Artikel 2015, december