Luleå stoppar bygglov utanför verksamhetsområdet

Luleå kommun beslutar att stoppa bygglov som kan skapa ”samlad bebyggelse” enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Det gäller Sörlandet, sydöst om Luleå, som berörs. Här bor det ca 4000 personer i byarna Ale, Antnäs, Alvik, Ersnäs, Måttsund och Kallax.

Sorbyarna-luleå

Kommunledningen är noga med att poängtera att det inte råder byggstopp i Antnäs, Alvik, Ersnäs och Måttsund.

– Vi har faktiskt beviljat bygglov för 70 villor under 2015 och 2016, säger kommunalrådet Niklas Nordström (S) till SVT Norrbotten.

Större pågående va-investeringar måste fullföljas innan utbyggnaden av den allmänna va-systemet i Rutvik, Sunderbyn, Gammelstad och Sörbyarna kan påbörjas för att inte belasta va-kollektivet negativt. Fram tills dess kommer fokus att ligga på de befintliga verksamhetsområden och drift och underhåll i dessa områden att prioriteras.

Luleå kommun har i januari 2015 påbörjat ett arbete med att ta fram en GVB plan (grön-vit-blå). Syftet är att långsiktigt visa hur geografiska områden ska användas för exempelvis parker, grönytor och va-system. I det arbetet ingår att ta fram en Va-plan för kommunen. En långsiktig plan som visar på hur det kommunala va-systemet kommer att byggas ut och därmed var verksamhetsområden med kommunalt ansvar kommer att finnas nu och i framtiden. Planen ska också ta ställning till hur kommunen ska hantera vatten och avlopp där det inte finns möjlighet att ansluta sig kommunalt. Andra frågor som ska behandlas är hur kommunen ska säkra sina drickvattentillgångar och vad har kommunen för policy kring dagvatten.