Landsbygdskommitténs föreslår översyn av vatten- och avloppslagstiftningen

Vattentjänstlagen har funnits i 10 år nu och höjs röster för att göra en översyn, särskilt vad gäller hur och när kommunens skyldighet att erbjuda allmänt VA. Senast i raden är den sk Landsbygdskommittén som i sitt slutbetänkande föreslår en översyn av VA-lagstiftningen. Syftet med förslaget är en förändrad lagstiftning ska underlätta bostadsbyggandet och åtgärdandet av icke godkända avlopp i landsbygderna.

Man skriver att miljöbalken, anläggningslagen och vattentjänstlagen upplevs som dåligt samordnade och att rättspraxis har utvecklats till att det blir kommunernas skyldighet att ordna allmänt va om bebyggelsen i landsbygderna anses ingå i ett större sammanhang. Man vill helt enkelt göra en översyn av hur 6§ i Vattentjänstlagen fungerar i relation till övrig lagstiftning.

VA-planeringsguiden har under en rad år arrangerat utbildningar och seminarier om 6§ LAV, VA-utbyggnad och VA-planering och ser detta inspel som mycket intressant och vi kommer att följa och rapportera om utvecklingen på nationell nivå i denna fråga. Nästa utbildning kommer genomföras i mitten av maj 2017 i Stockholm.
Se mer under www.vaguiden.se/utbildning

Läs hela betänkandet ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”. (SOU 2017:1)

På sidan 140 finns kommitténs förslag om VA-lagstiftningen.
Text från sidan 140:
”5.1.3 Översyn av vatten- och avloppslagstiftningen
Kommitténs förslag:
Regeringen gör en översyn av va-lagstiftningen i syfte att underlätta bostadsbyggandet och åtgärdandet av icke godkända avlopp i landsbygderna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i överläggningar med kommittén påtalat att den nuvarande va-lagstiftningen (vattentjänster och avlopp) har blivit ett betydande hinder för byggande av bostäder i landsbygderna. Vattentjänster och avlopp regleras i dag av tre olika lagstiftningar – miljöbalken, anläggningslagen och vattentjänstlagen. Dessa tre lagar upplevs som dåligt samordnade samtidigt som de har blivit både ett hinder för bostadsbyggandet och för möjligheterna att åtgärda ett stort antal icke godkända enskilda avlopp. Rättspraxis har utvecklats till att det blir kommunernas skyldighet att ordna allmänt va (kommunalt) om bebyggelsen i landsbygderna anses ingå i ett större sammanhang. Detta oavsett om va för befintlig bebyggelse är ordnat genom va-samverkan i enlighet med anläggningslagen eller om merparten fastigheter har godkänt enskilt va enligt miljöbalkens krav. I exempelvis Norrtälje kommun finns 388 områden som uppfyller lagens krav på allmänt va. Om kommunen ska överta ansvaret för va i dessa områden blir det mycket stora kostnader både för kommunen och för de enskilda fastighetsägarna. Mot bakgrund av de synpunkter som SKL har redovisat anser kommittén att regeringen bör göra en översyn av va-lagstiftningen i syfte att undanröja de hinder för bostadsbyggande och åtgärdande av enskilda avlopp som har blivit konsekvenser av den rättspraxis som har vuxit fram under de senaste åren. En ny lagstiftning måste också ta hänsyn till att en utbyggnad av vatten och avlopp många gånger är en förutsättning för att kunna bygga bostäder i landsbygderna. Vatten och avlopp möjliggör också utbyggnad och omvandling av fritidshus till permanentbostäder”.

Mer om Landsbyggdskommittén

HaV har uttalat sig positiv till kommitténs slutbetänkande om en översyn av lagstiftningen för vatten och avlopp, om det hjälper att effektivisera ansvars- och finansieringsfrågorna för att åstadkomma bra vatten- och avloppslösningar.