Spetstekniker för hållbar stadsutveckling

Naturvårdsverkets stöd till stadsinnovationer har väckt stort intresse. Bredden och innovationsrikedomen är stor i de projekt som rullat igång efter höstens utlysning. I den första utlysningen inkom 109 ansökningar till ett totalt sökt belopp om knappt 138 miljoner kronor. Av dessa beviljade Naturvårdsverket 16 projekt stöd med sammanlagt 16,2 miljoner kronor.

Naturvårdsverkets Nanna Wikholm var på plats under VA-guiden konferens Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars i Norrköping, där hon berättade mer.

Ladda ner Nanna Wikholms presentation (extern sida)

VA-relaterade ansökningar

  • Knivsta kretsloppslösningar för vatten, näringsämnen och energi
  • Innovativ energi- och vattenteknik för Mörkgröna Hagavik – Växjö
  • Stadsnära dagvattenrening i kallt klimat – Boden

Se samtliga projekt, utlysning 2016 (pdf)

Om utlysning
Stödet för spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbara städer är ett uppdrag från regeringen som startade 2016 och pågår till 2019. 17 miljoner kronor per år fördelas till projektering, förstudier och planering som senare leder till åtgärder och investeringar för hållbara städer.

Utöver innovationsgrad och goda effekter på hållbar stadsutveckling fokuserade Naturvårdsverket i bedömningen av ansökningarna också på möjlighet till projektens senare genomförande. En annan viktig aspekt var också att projekten, när de senare genomförs, verkligen bidrar till miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning och Frisk luft. Mer om kopplingar till miljökvalitetsmålen finns i rapporten.

Mer från Naturvårdsverket

 

Mer om de VA-relaterade ansökningarna

Alsike fastighetsaktiebolag – Knivsta kretsloppslösningar för vatten, näringsämnen och energi
Projektet skall undersöka möjligheterna om kretsloppssystem kan användas vid kommande byggnationer inom Knivsta tätort såväl som på landsbygden. Kretsloppsystemen hanterar vattenflöden, återföring av näringsämnen och alternativa energilösningar.

Systemen är skalbara och omfattar ett antal olika funktioner som sammantaget bildar lokala kretsloppsystem som minskar direkt och indirekt miljöpåverkan. Systemen adresserar tre utmaningar:

  • Framtida tillgång till rent vatten och vattenresurser
  • Möjlighet att återvinna näringsämnen till framtida produktion av livsmedel och bränslen
  • Effektiva/smarta energisystem med mindre förluster

Systemen använder ”källseparation nära källan” och bidrar till att hushåll blir mindre förbrukare av vatten genom att använda förbrukat vatten i flera steg. Förbättrad produktion och användning av direkt solcellsel samt användning av biogas, som en restprodukt från rötning av svartvatten och organiskt avfall, bidrar till att hushållens energilösningar till större del byggs på miljövänliga energikällor.

 

Skanska Sverige AB – Innovativ energi- och vattenteknik för Mörkgröna Hagavik
Skanska ska i Hagavik utanför Växjö skapa ett bostadsområde med stark miljöprofil. Vi planerar för 150 Svanenmärkta radhus och lägenheter som ska klara Skanskas (och Sveriges) tuffaste nivå ”Mörkgrönt” i vårt verktyg för grönt byggande, Gröna kartan. Mörkgrönt innebär betydligt tuffare krav än i dagens miljöcertifieringssystem och är en bra drivkraft för att i demonstrationsprojekt testa ny miljöteknik. Det mörkgröna kravet för energi är ”netto noll primärenergi” med hjälp av förnybar energi, något som medför minst 75 % lägre koldioxidemissioner för driften.

Via en förstudie vill vi utvärdera en solcellsanläggning med batterier som använder FerroAmps smarta teknik för styrning, lagring och utjämning av elektricitet. Förutom energieffektivitet har Hagavik ett mål om resurssnål vattenanvändning. Därför kommer vi att utvärdera Orbitals energi- och vattensnåla rymdduschar, men även teknik där gråvatten används för spolning i toaletter.

Vår vision är att Hagavik blir en förebild för andra stadsdelar genom konkreta lösningar för ökad hållbarhet.

 

Bodens kommun – Stadsnära dagvattenrening i kallt klimat
Bodens kommun förnyar och utvecklar just nu den urbana miljön, dessutom pågår ett program för långsiktigt skydd av de stadsnära Bodensjöarna (Bodträsket med flera) som utgör en vacker inramning av bebyggelsen tillsammans med Luleå älv. Bodträsket är recipient för en stor del av dagvattnet från Bodens centrum vilket bidragit till att sjön är övergödd och har syrefattiga förhållanden.

Syftet med projektet är att utveckla nya sätt att leda bort dagvatten ur stadskärnan samtidigt som Bodträsket får en förbättrad miljö- och vattenkvalitet och blir badbart. Dagvattnet ska renas med en kombination av filterteknik och trög avledning vilket integrerar nya och beprövade tekniker på ett innovativt sätt i en avancerad systemlösning.

Projektet inleds med en förstudie om hur stadsmiljön bör utformas för att avleda dagvatten effektivt med hänsyn till bland annat framtida klimatscenarier. Även studier och val av systemlösning såsom anordningar för utjämning och avledning, filterteknik (membran, biofilter etc.) utvärderas och ligger till grund för det fortsatta planeringsskedet och projekteringen. Ett pilotförsök säkerställer reningsgrad, teknik och detaljutformning för en framtida implementering av storskalig dagvattenhantering.

Detta projekt kan ge inspiration och erfarenhet som kommer till nytta för andra städers hållbara dagvattenhantering i urban miljö