Naturvårdsverket ska ta fram underlag om våtmarker

Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket att i höst ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Detta är del av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker och ett steg i uppdraget att ta fram en strategi med insatser, ansvarsfördelning och kostnadsbedömningar för skydd och restaurering av våtmarker. Läs mer på regeringens hemsida.