Minskad spridning av föroreningar via dagvatten till kustvatten. Lst Östergötland 2017

  Sammanfattning
  Detta är en delrapport för arbetet 2016 inom ett treårigt (2016-2018) projekt som ska leda till ökad kunskap om spridning av föroreningar från dagvatten till Östersjön, samt vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva. Länsstyrelsen Östergötland driver projektet med anslag från HaV.

  Tre pilotområden för dagvatten valdes ut i Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner. En metodik för att definiera avrinningsområden togs fram i GIS utifrån bland annat information om ledningsnätet och den nationella höjddatabasen.

  Tidsproportionell provtagning genomfördes vid samtliga pilotområden efter en längre torrperiod. Dagvattenproverna analyserades med avseende på totalt 167 olika kemiska parametrar, inkluderandes basparametrar (TOC, DOC, Ca, Mg, hårdhet, klorid och konduktivitet), närsalter, metaller i ofiltrerat och filtrerat prov, samt flertalet organiska föroreningar. Även mikroplaster analyserades i dagvatten från i princip alla provpunkter, där vattnet filtrerades först genom ett 300 μm-filter, därefter genom ett 100 μm-filter och slutligen genom ett 10 μm-filter.

  Dagvatten från de olika pilotområdena innehöll mätbara koncentrationer av samtliga uppmätta metaller och flera organiska föroreningar. Varje liter dagvatten innehöll dessutom ca 20 000-60 000 mikroplast- och gummipartiklar. De antropogena partiklarna dominerades av svarta partiklar som förmodas vara fragmenterat styrenbutadiengummi från bildäck.

  Högst koncentrationer av föroreningar som till exempel PCB:er, PFOS, kloralkaner, bekämpningsmedelrester och mikroplaster uppmättes i dagvatten från centrala Norrköping. I två provpunkter i Norrköping överskreds föreslagna riktvärden för både koppar och zink. I Söderköping-Storån överskreds riktvärdet för zink. Koppar och zink förekom till större delen i löst form. Dagvattnet bidrar även med näringsämnen till recipienterna, även om det jämfört med andra antropogena källor är förhållandevis litet.

  En fördjupad analys och bearbetning av data kommer att utföras under 2017 och 2018.

  Fullständig referens
  Länsstyrelsen Östergötland, 2017. Delrapport 2016 – Minskad spridning av föroreningar via dagvatten till kustvatten. Linköping. Dnr 537-3834-16.