Är utsläpp av vägdagvatten anmälningspliktigt?

    Dagvattenguiden har tidigare rapporterat om en dom i Mark och miljödomstolen som rör ett ärende där Länsstyrelsen upphävt ett beslut om förbud från Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad om utsläpp av vägdagvatten innan dess att en dagvattenanläggning anlagts och anmälts till miljöförvaltningen. Nämnden överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen som valda att avslå överklagan.

    Nämnden valde att överklaga beslutet till Mark och miljööverdomstolen som nu har meddelat dom i målet. Läs en sammanfattning av domen här.