Små avlopp på nationell nivå – referat från 21 mars

Referat från VAK. Under Vatten Avlopp Kretslopp bjöds vi på en genomgång av saker som är på gång på nationell nivå. Programblocket gav översikt och tips om rapporter och underlag som färdigställs under våren och året.

Ett råd från både Anders Grönvall och Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger var att planera för att kunna svara på remisser om dels utredningen om hållbara vattentjänster och den kommande vägledningen med avseende på prövning.

Nedan ges korta punkter i urval från föredragen om små avlopp den 21 mars.

Utredningen om hållbara vattentjänster

Anders Grönvall, utredare, talade om den del av utredningen som handlar om små avlopp.

Apropå förenklad och tydligare lagstiftning föreslår man att HaV får föreskriftsrätt. Kanske leder detta till att HaV själva kan förbättra regelverket på området utan att man behöver ändra i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Utredningen lyfter fram avloppsrådgivning som en önskvärd satsning för att bistå kommuner och framförallt husägare.

Man räknar med att kunna lämna över utredningen i slutet av maj 2018. Sedan lär den gå på remiss.

Utredningen tar fasta på det tidigare förslaget från HaV (2013) om avloppsdeklaration.

”Krav på avloppsdeklaration för alla fastighetsägare med små avlopp – inom 7 år

Ska göras av ackrediterat kontrollorgan

Enkel med röd, gul eller grön slutsats

Fastighetsägaren skickar själv in till kommunen

MSA om utebliven avloppsdeklaration”

Man vill skapa en tydligare valsituation för husägaren och synliggöra frågan. Man tänker sig att detta synliggörande även påverkar normer och attityder gentemot det egna avloppet. Avloppsdeklarationen blir alltså inte en form av tillsyn utan att underlag.

Utredningen vill även se en ökad digitalisering och enhetlig hantering av informationen från avloppsdeklarationerna. Detta kopplar till HaV:s presentation som redan påbörjat ett arbete som skulle kunna möta detta.

Åhörarkopior från Utredningen om hållbara vattentjänster

Vad händer på Havs- och vattenmyndigheten – små avlopp?

Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Åsa berättade att de jobbar på med en ny vägledning som ska ersätta dagens handbok. Man räknar med att få det bli klart för att skickas på remiss under 2018.

Fler utkast är på gång för medlemmar att tycka till om som ett underlag till HaV:s arbete.

Digitaliseringsprojekt – Smartare miljöinformation
HaV vill se system för enhetlig registrering och rapportering. Det känns som ett stort och behövligt arbete för att få till ramar för ett mer systematiskt arbete. Kommunerna lär behöva jobba med anpassning av dagens ärendehanteringssystem för att kunna likrikta sin terminologi i enlighet med HaV:s önskan. Samtidigt lär det behövas en tydlig förväntan och beställning för att kunna motivera ett sådant arbete.

HaV gav en målbild för önskvärt informationsflöde när det gäller de små avloppen.

Åhörarkopior från Vad händer på Havs- och vattenmyndigheten – små avlopp?