Hudiksvalls kommuns va-policy, 2018

Den 18 juni i år antogs kommunfullmäktige Hudiksvalls kommuns va-policy. Policyn ger kommunens ställningstagande i olika va-frågor och kommer vara styrande för kommunens fortsatta va-planeringsarbete. Den innehåller dels kommunens övergripande ställningstaganden och dels ställningstagande om:

  • allmän va-försörjning
  • enskild va-försörjning
  • va-utbyggnad
  • dagvatten

Bakgrund till va-policy och de va-planeringsarbetet
År 2013 tillsattes en förvaltningsövergripande arbetsgrupp i kommunen för va-planering. Under 2014 togs en projektplan fram för det fortsatta arbetet med frågorna och 2015 arbetades en va-översikt fram som också revideras under 2018. Nu har va-planeringsarbetet mynnat ut i en va-policy som i sin tur ska vara vägledande för de riktlinjer som ska utarbetas för va-frågor i kommunen.

Läs mer: Hudiksvalls kommuns va-policy, antagen 2018-06-18