Vem har ansvar för dagvattnet?

I ett examensarbete från 2018 utreds hur ansvaret för dagvatten i detaljplan fördelas av kommunerna i Västra Götaland. Studien visar bl a att nästan 30 % av planbestämmelser om dagvatten som använts i de granskade detaljplanerna kan betraktas som olämpliga eller olagliga.

Ur sammanfattningen:
[…] Studien syftar till att undersöka vem som har ansvaret för att ta hand om dagvattnet samt precisera de rättsliga förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Studien undersöker även hur dagvattenhantering ser ut i detaljplanerna i Västra Götalands län. Studien inriktar sig mot att se om och hur ansvaret för dagvatten fördelas i detaljplanehandlingarna samt vilka planbestämmelser som används för dagvattenhantering. De undersökningssätt som vi använt är en kombination av en kvalitativ och kvantitativ samt en juridisk metod.

Studien besvarar följande frågeställningar:
– Vem bär ansvaret för omhändertagandet av dagvatten på kvartersmark?
– Hur fördelar kommunerna ansvaret av dagvatten i detaljplanerna?
– Används planbestämmelser för reglering av dagvatten, vilka?
– Hur ser ansvarsfördelningen ut i planbeskrivningarna?
– Har kommunerna laglig grund för användningen av lokalt omhändertagande av
dagvatten, hur ser de rättsliga förutsättningarna ut? […]

Några intressanta fakta från rapporten:

  • Av 187 granskade detaljplaner i Västra Götaland innehöll 43 % planbestämmelser på plankartan som handlar om dagvatten. Majoriteten av dessa planbestämmelser handlade om lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) eller anläggning av oljeavskiljare.
  • Att använda just LOD som planbestämmelse är enligt rättpraxis olagligt. För att LOD ska vara möjligt att använda i detaljplaner krävs en lagändring eller ett lagtillägg.
  • Planbeskrivning beskriver hur detaljplanen ska förstås och genomföras. Den är till skillnad från plankartan inte bindande. I 41 % av de granskade planbeskrivningarna valde kommunerna att, med hjälp av LOD, helt eller delvis lägga över ansvaret för dagvattenhanteringen på fastighetsägaren. Detta trots att kommunen är ansvarig för bortledande av dagvatten inom kommunens verksamhetsområde. I enbart 16 % procent av planerna anslöts fastigheter till dagvattennätet.

Fullständig referens: Nielsen, L., Ovik, A. (2018). Dagvatten – Vem har ansvaret? Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

DELA