Gävle kommuns nya dagvattenpolicy – Intervju med VA-strateg Anna Nettelbladt

Gävle kommun har lång erfarenhet av att arbeta med dagvattenfrågor. Nu har kommunen valt att uppdatera sin dagvattenpolicy från 2004. VA-guiden kontaktade projektledaren Anna Nettelbladt för att ta reda på mer om varför uppdateringen behövs och vilka förändringar som gjorts.

Anna Nettelbladt, VA-strateg vid Gästrike Vatten.

Anna Nettelbladt är till vardags VA-strateg på Gästrike Vatten, men har mellan 2016 och 2018 varit utlånad till Gävle kommun för att bl a projektleda arbetet med den nya dagvattenpolicyn. Anna berättar att kommunen arbetat länge med dagvattenfrågor.

– Kommunen var relativt tidigt ute med att arbeta med dagvattenfrågor och det togs fram en dagvattenpolicy redan 2004. I samband med framtagandet av kommunens VA-plan, uppdagades dock behovet av att uppdatera policyn, samt att även komplettera denna med riktlinjer och förtydligande av ansvar för dagvattenhanteringen inom kommunen.

Projektet iWater gav kommunen möjlighet till samverkan och kompetensutveckling
Under 2015 startades det EU-finansierade projektet iWater med syftet att skapa säkra, hållbara och renare städer av högre kvalitet. Gävle var en av två svenska kommuner som valde att delta eftersom man såg en möjlighet till utökad samverkan och kompetensutveckling inom kommunen. Att ta fram en uppdaterad dagvattenpolicy blev ett av målen med kommunens deltagande i projektet. Anna upplever att projektet bidragit med flera positiva aspekter för dagvattenarbetet i kommunen.

– Min uppfattning är att iWater-projektet inneburit lite av en nystart till samverkan inom kommunens dagvattengrupp, som startades upp i samband med att den tidigare policyn togs fram 2004. Att vi varit med i projektet har även bidragit till att dagvattenfrågorna ”kommit upp på bordet igen”.

Tydligare ansvar och roller
Mycket av den gamla policyn från 2004 finns även med i den nya policyn. Anna menar att de stora förändringarna av policyn utgörs av ett kortare och mer konkret dokument som tydligare belyser ansvarsfördelning och roller, samt även möjligheten att använda dagvatten som en resurs i stadsplaneringen . Den nya policyn belyser även vikten av att man i stadsplaneringen tar hänsyn till ett 100-årsregn avseende risker kopplat till översvämningar.

Dagvattenpolicyn fastställdes politiskt den 24 september. Information kring policyn och arbetet inom iWater har dessförinnan skett på flertalet interna och externa sammankomster, samt i politiska forum.

– Man kan säga att representanterna i dagvattengruppen, som kommer från berörda förvaltningar (Trafik & Tillstånd, Gata & Park, Fysisk Planering, Mark & Exploatering, Miljö- & Hälsoskydd, Bygglov och GVAB) inom kommunen, fungerar lite som ambassadörer och informerar om och hänvisar till policyn i olika sammanhang i sitt dagliga arbete, berättar Anna.

Anna påpekar att en hel del arbete återstår när det gäller uppnå samtliga mål som definierats vad gäller kommunens dagvattenhantering.

– Nu pågår arbete med att ta färdigställa riktlinjer av dagvatten inom samhällsplaneringen samt att göra en fördjupad ansvarsutredning. Arbetet sker i huvudsak inom kommunens dagvattengrupp, men vi avser även att bjuda in andra aktörer till arbetet, till exempel kommunala bostadsbolag.

Politisk implementering av riktlinjerna planeras ske under 2019.

Du hittar den uppdaterade dagvattenpolicyn här.