Expertsvar om infiltrationer – när ska man sätta utsläppsförbud?

Vi har många äldre infiltrationer i kommunen och har hittills valt att förbjuda utsläpp från anläggningar som är äldre än 25 år, detta oavsett om de har ett tillstånd eller inte. Luftningsrör har också varit en avgörande faktor för om vi godkänner anläggningen eller inte.

Fråga: Nu funderar vi på om domen M 3747-13 2014-02-27 kanske innebär att vi inte kan förbjuda utsläpp baserat på dessa kriterier, det vill säga ålder och avsaknad av luftningsrör. Kan vi ändå döma ut infiltrationerna utifrån att de rimligen inte längre klarar normal skyddsnivå? Bör inte en kombination av hög ålder och exempelvis en brist så som avsaknad av luftningsrör medföra att infiltrationsanläggningen kan dömas ut? Är annars den enda möjligheten att döma ut en infiltration att det är stopp i anläggningen? Hur avgörande är infiltrationens storlek? Enligt våra erfarenheter så är bäddarna ofta 20-25 kvadratmeter eller mindre.

Finns det något eller några tillfällen då vi vid tillsyn inte kan godkänna en befintlig infiltration, till exempel:

1. Tillstånd saknas?

2. Luftningsrör saknas?

3. Fördelningsbrunn saknas?

4. Vatten i luftningsrören?

5. Slam i fördelningsbrunnen?

6. Mindre infiltrationsyta än rekommenderat?

7. Ojämn fördelning i bädden på grund av olika nivå på spridarrören?

8. Indikation på att det inte är en meters skyddsavstånd mellan spridarlagrets botten och högsta grundvattenytan?

9. Lokalisering, till exempel nära övergött vattendrag eller dricksvattenbrunn där vi vid en prövning hade ställt krav på hög skyddsnivå för miljö och/eller hälsoskydd?

10. Hög ålder på infiltration i kombination med någon ovanstående brist?

EXPERTMaria HübinetteMiljövetare Kungälvs kommun samt Din VA-konsult

SVAR:

Jag utgår ifrån att grundförutsättningarna är att vi diskuterar runt anläggningar som är belastade med både WC- och BDT-avlopp och att vi i den här frågeställningen enbart diskuterar infiltrationer, och inga andra anläggningstyper såsom markbäddar.

I grund och botten behöver ni som tillsynsmyndighet kunna visa att anläggningen orsakar någon form av olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan också räcka att ni kan visa att anläggningen orsakar en risk för olägenhet. Då ska fastighetsägaren/ verksamhetsutövaren kunna visa att det inte är så.

1. Att tillstånd saknas brukar kunna vara en mycket god grund till att fatta beslut om utsläppsförbud. Om tillförlitlig dokumentation om anläggningen saknas är det ju mycket svårt för fastighetsägaren att visa på hur just en infiltration är anlagd för fastigheten.

2. Att en avloppsanläggning kan tillföras luft är väsentligt för att få en fungerande avloppsreningsprocess. Tyvärr är inte enbart avsaknad av luftningsrör ett skäl för att förbjuda en anläggning. Beroende på övrig konstruktion kan anläggningen också till viss del luftas till exempel genom marken. Men det kan finnas skäl att kräva att luftningsrör installeras för att få en fullgod anläggning.

3. Fördelningsbrunn kan saknas och behov för en sådan kan saknas genom att anläggningar är konstruerade utan. Till exempel genom att enbart ha en spridarledning.

4. Vatten i luftningsrören kan bero på så kallad cloggning. Vilket är en del i processen för att rena avloppsvattnet. Detta beror på uppbyggnad av biohud i bädden, vilket medför temporär igensättning av olika delar av bädden eftersom.

5. Slam i fördelningsbrunnen är ett bra tecken på att anläggningen inte räcker till dimensioneringsmässigt eller på något annat sätt har brister i sin funktion. Titta på hur slammet ser ut, mängd osv. Hur ser slammet ut i de olika kamrarna i slamavskiljaren osv. Vid stora problem med slam i slamavskiljare och fördelningsbrunn har ju slamflykt sannolikt inträtt och det finns en hög risk för att den efterföljande bädden antingen kommer att sätta igen eller kanske redan har gjort det. Ställ krav på fastighetsägaren/verksamhetsutövaren att utreda anläggningens funktion. Detta kan ju indirekt göras genom att man lägger ett utsläppsförbud på anläggningen med en relativt lång framförhållning, kanske ett år. Detta under förutsättning att man inte observerar någon direkt olägenhet orsakad av anläggningen.

6. Beroende på hur mycket mindre infiltrationsytan är, och om fastighetsägaren kan visa på hur belastningen har sett ut respektive ser ut på anläggningen i dagsläget bör ni bedöma hur allvarlig denna brist är.

7. I praktiken kan ju en ojämn fördelning över bädden innebära att bara delar av bädden utnyttjas för rening av avloppsvattnet, och därmed är det ju samma sak som om anläggningen är underdimensionerad. Även här kan man överväga förbud med lång framförhållning så kan det ge fastighetsägaren/verksamhetsutövaren en möjlighet att åtgärda den befintliga anläggningen om det är möjligt. Då behöver fä/vu först göra en anmälan om detta till er som tsm för att få åtgärden godkänd.

8. Beroende på hur stort avstånd det verkligen är till grundvattenytan så är det olika allvarligt. Men totalt sett är detta en allvarlig brist hos en avloppsanläggning. Om avståndet är mycket litet bör anläggningen dömas ut.

9. Här måste ni överväga marginalnyttans kostnad mellan den befintliga anläggningens reningseffekt och en ny anläggning. Om den befintliga infiltrationen fungerar som det var avsett då den anlades kommer ju skillnaden i rening mellan den och en ny anläggning att vara ganska marginell i förhållande till vad det kostar att installera en helt ny anläggning på platsen.

10. Att enbart använda en anläggnings ålder som motiv till att döma ut den och som följd förbjuda utsläpp är inte rimligt eller skäligt. Däremot kan informationen om anläggningens ålder ligga till grund för en bedömning som leder fram till utsläppsförbud utifrån kunskapen om vilken typ av och vilken dimensionering som var vanligt på anläggningar från olika år bakåt i tiden.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av avloppsguiden/VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd.


Mer inom samma ämne:

Expertsvar:
Äldre anläggningar med oklar utformning, med eller utan tillstånd – hur gör vi?
Hög skyddsnivå – hur gör vi med gamla markbäddar?
Avsaknad av luftningsrör – hur gör vi?
Gamla anläggningar – när bör vi döma ut dem på grund av ålder?
Är det fel att ”döma ut” gamla anläggningar?

Avloppslistan:
–  Avloppslistan inlägg från januari 2018, sid 9 – Om infiltrationsanläggningar som är byggda enligt äldre standard.
–  Avloppslistans inlägg från december 2016, sid 18 – Om luftningsrör på äldre bäddar.

Havs- och vattenmyndigheten – Frågor och svar:
Hur många år kan man räkna med att en markbädd eller infiltration fungerar som avsett?