Inspektionsunderlag för tillsyn hos företag och för tillsyn av dagvattendammar

Miljösamverkan Sydost har tagit fram två inspektionsunderlag, ett för tillsyn av dagvatten hos företag och ett för tillsyn av dagvattendammar.

Underlagen är framtagna inom ramen för projektet Riktlinjer för dagvattenutsläpp – först handledning sen tillsyn av Miljösamverkan Sydost på uppdrag av kommunerna och länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län. Målet med projektet har varit att öka kunskapen hos tillsynsmyndigheterna och VA-huvudmannen om dagvattensituationen.

Underlaget består av: 

  • Inspektionsunderlag för tillsyn av dagvatten hos företag (i digitalt och utskriftsvänligt format) – Innehåller frågor som ska ställas vid tillsyn samt förslag på lämpliga åtgärd som kan vidtas. Frågorna handlar om 1) dagvattenvattenbrunnar och utsläpp till recipient, 2) egenkontroll, 3) processvatten, 4) oljeavskiljare, 5) hantering av kemikalier, 6) bekämpningsmeddel, 7) hantering av avfall/farligt avfall, 8) övrig förvaring/verksamhet utomhus, samt 9) släckvatten och olyckor. Om inte annat anges vilar frågorna i underlaget på de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalkens andra kapitel.
  • Inspektionsunderlag av dagvattendammar (i digitalt och utskriftsvänligt format) – Dokumentet har tagits fram för att vara ett underlag vid tillsyn på dagvattendammar men även som ett stöd för verksamhetsutövaren i arbetet med egenkontroll. Skriften innehåller formulär för ifyllning av 1) administrativa uppgifter om dagvattendammen, 2) rutiner för drift och kontroll, 3) dammens funktion, 4) rutiner vid särskilda händelser, samt 5) hantering av sediment.
  • Lista över riktvärden – En excelbaserad sammanställning av riktvärden för utsläpp till dagvatten. Listan innehåller bl a riktvärden från Svenskt Vattens (förslag till ”Normaldagvatten”), Göteborgs stad (miljöförvaltningen), Järfälla kommun (tekniska nämnden) och från Landvetters flygplats (provisoriska föreskrifter fastställda av MMÖD).
  • Broschyr till företagen med tips och checklista för att skydda dagvattnet – Informerar kort om dagvatten samt vad företag kan göra för att minska förorening av dagvattnet. Under 2018 kontrollerade länets miljökontor utsläppen till dagvattnet från 80 företag. Åtgärder som visade sig vara effektiva var bl a: 1) Många hade bra beredskap för att hindra kemikaliespill att nå dagvattennätet, 2) det fanns god tillgång till tätningar och absorptionsmedel, 3) oljeavskiljare med anslutning till dagvattnet hade tillräcklig rening och det fanns rutiner för skötsel och kontroll, samt 4) det fanns bra rutiner för att kontakta miljökontoret vid olyckor.

Mer inom samma ämne:

– Handbok för utformning och användning av oljeavskiljare
– Ny tillsynsvägledning för att bedöma översvämningsrisker
 Vilka dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga? Expertsvar

DELA