Miljoner anledningar till grönare städer

Boverket beviljar över 108 miljoner till 43 kommunala projekt som ska bidra till grönare städer. Bidragen går till både stora och små projekt, runtom i landet.

Syftet med bidraget är att främja ekosystemtjänster och utveckla områden till gröna och hälsosamma platser samt att bidra till att nå det nationella miljömålet God bebyggd miljö. Boverket har prioriterat de ansökningar som bedömts ha bäst förutsättningar att uppfylla det syftet. Det handlar exempelvis om projekt som ska utveckla den befintliga grönstrukturen till attraktiva och mångfunktionella grönområden.

Flera projekt har fokus på dagvattenhantering:

  • Västerås kommun – Bidrag till en vattenpark i stadsdelen Johannisberg.
  • Uppsala kommun – Bidrag till gröna gaturum med regnvattenbäddar samt till en multifunktionell dagvattenpark.
  • Göteborg kretslopp och vatten – Bidrag till dagvattenhantering i Brämaregården.
  • Stockholm stad – Bidrag till skyfallshantering i Rålambshovsparken.
  • Vellinge kommun – Bidrag till böljande landskap och svämplan.

Läs mer på Boverkets hemsida. 

Här hittar du listan över samtliga projekt som beviljats bidrag.